Методиките за определяне на размера на единичните суми за подпомагане по всяка от осемте екосхеми са публикувани на сайта на Министерството на земеделието и храните (МЗХ).

Четете още: Внимавайте за ДЗЕС 7, когато приключвате заявлението си

В табличен вид са представени алгоритмите за изчисляване на всяко компенсаторно подпомагане. Използвани са различни показатели, като приходи, разходи, пропуснати ползи в резултат от поетите задължения, заплащане на труд, транзакционни разходи и т.н. Посочено е още какви статистически данни са взети предвид.

Методология за Екосхема за поддържане на биологично земеделие (селскостопански животни)

Премията за биологичното животновъдство се изчислява като разлика между брутните маржове в съответните групи животни при конвенционалното и биологичното производство. За калкулацията на тази разлика се взима средната аритметична величина на една крава и 7 овце-майки. В сметката се включват и разходите за допълнителни грижи за биологичните животни и разходите за сертификация и контрол при биологичното направление.

Методология за Екосхема за поддържане и подобряване на биологичното разнообразие и екологичната инфраструктура

Прилагането на схемата надгражда изискванията на ДЗЕС 8 по отношение на особеностите на ландшафта чрез подходящо управление на ландшафтните елементи, които водят до повишен екологичен принос. 

Методология за Екосхема за запазване и възстановяване на почвения потенциал

Методологичният подход на изчисленията стъпва на конкретизирането и остойностяването на направените допълнителни разходи, произтичащи от поетите задължения. Плащането е годишно на хектар допустима земеделска земя. 

Методология за Екосхема за екологично поддържане на трайните насаждения

Екосхемата надгражда условността (ДЗЕС 5), като изисква поддържането на междуредията на трайните насаждения да бъде с практиката за поддържане на азотфиксиращи култури, което се очаква да има положителен принос върху плодородието на почвата. 

Методология за Екосхема за намаляване на пестицидите

Заложените дейности по екосхемата водят до намаляване на рискове за качеството на подпочвените и повърхностните води, за качеството на почвите, за опазване на екосистемите и здравето на хората. Изискването е да се намалят количествата на използвани препарати за растителна защита (ПРЗ) при отглеждане на растениевъдната продукция. 

Методология за Екосхема за екстензивно поддържане на постоянно затревените площи

Екосхемата надгражда изискванията на ДЗЕС 1 по отношение поддържането на благоприятния статус на постоянно затревените площи. Интензитетът на поддържане на постоянно затревените площи е посредством екстензивно пашуване от 0.3 до 1 ЖЕ/ха за период от минимум 60 дни през съответната година. 

Методология за Екосхема за поддържане и подобряване на биоразнообразието в горски екосистеми 

Допустими за подпомагане са земеделски земи, които са обградени от горски територии и/или попадат в територии на ловни стопанства и/или са гранични на такива. Земеделските стопани засяват и отглеждат определени култури, но не добиват продукция от тях. Допуска се отглеждането на земеделски култури, които са благоприятни за изхранване на диви животни.

Методология за Екосхема за разнообразяване на отглежданите култури

Екосхемата надгражда изискванията на ДЗЕС 7, като осигурява по-голямо разнообразие на земеделските култури в стопанството. Обособени са три типа земеделски стопанства с обработваема земя и/или площи, заети с медицински и ароматни култури: до 10 ха, между 10 и 30 ха и над 30 ха.