Към момента отворените процедури за подкрепа на фермерите по линия на Местните инициативни групи (МИГ) са 54. С пълния списък на приемите може да се запознаете ТУК.

Вижте колко проекта по подмярка 4.1 са на финалния етап

Всички отворени процедури са по Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) в изпълнение на подхода „Водено от общностите местно развитие“ (ВОМР). Към момента няма такива по Оперативни програми „Иновации и конкурентоспособност“ (ОПИК) или „Околна среда“.

Документите за кандидатстване, важните срокове, условията за допустимост и изпълнение са достъпни ТУК.

В момента се обсъждат още четири процедури по ВОМР и една по ОПИК. Очаква се тяхното стартиране.

Имайте предвид също, че на 31 октомври изтича вторият краен срок за кандидатстване по подмярка 19.3 „Подготовка и изпълнение на дейности за сътрудничество на местни инициативни групи“.

Отново до 31 октомври МИГ „Тервел – Крушари“ удължи срока за подаване на проектни предложения по четвъртия прием по подмярка 4.1 „Подкрепа за инвестиции в земеделски стопанства“. Производителите от двете общини имат на разположение още месец, за да подготвят и представят документите си.