С цел безпроблемно протичане на процедурите по сключване на споразумения за създаване на масиви за ползване на земеделски земи по реда на чл. 37в от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ЗСПЗЗ) за стопанската 2015/2016 г., от МЗХ припомнят регламентираните срокове:
[news]
1. 31 юли - Подаване на декларации по чл. 69 от ППЗСПЗЗ от собствениците на земеделски земи и заявления по чл. 70 от ППЗСПЗЗ от ползвателите на земеделски земи за участие в споразумение за създаване на масиви за ползване;
 
2. 05 август - Заповед за назначаване на комисия, която да ръководи сключването на споразумения и изготвянето на служебни разпределения за всяко землище на територията на област Стара Загора;
 
3. 10 август - Общинските служби по земеделие предоставят на ползвателите и комисията списък на имотите с правно основание и имотите по чл. 37в, ал. 3, т. 2 (т. н. „бели петна"), картен материал;
 
4. 30 август - Краен срок за сключване на доброволни споразумения, които важат за стопанската 2015/2016 година;
 
5. 15 септември - Изготвяне на проект за служебно разпределение на масивите за ползване;
 
6. 01 ноември - Директорът на Областна дирекция „Земеделие" издава заповед за разпределение на масивите за ползване за стопанската 2015/2016 година;
 
7. 10 ноември  - Обявяване на заповедта за разпределение на масивите за ползване стопанската 2015/2016 година;
 
8. В срок до 3 месеца от обявяването на заповедта, ползвателите внасят по транзитна бюджетна сметка на Областна дирекция „Земеделие" - Стара Загора, сума в размера на средното рентно плащане за съответното землище за предходната стопанска година;
 
От изключително важно значение е своевременното представяне на договорите за наем, аренда и/или съвместна обработка в съответните общински служби по земеделие, съгласно сроковете, а именно преди или едновременно със заявленията по чл. 70 от ППЗСПЗЗ.
 
 

 

© 2015 Всички права запазени. Позоваването на Фермер.БГ е задължително!