Областните дирекции по земеделие (ОДЗ) припомнят какви са сроковете по прилагане на разпоредбите на чл.37ж от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ЗСПЗЗ), които важат и за календарната 2022 г.

Изкупни цени на млякото

До 31 октомври

Собственици и/или ползватели на животновъдни обекти с пасищни селскостопански животни, регистрирани в Интегрираната информационна система на БАБХ, могат да подадат в общинската служба по земеделие по местонахождение на пасищата, мерите и ливадите заявление по образец за участие в споразумение.

Заявлението се подава лично или чрез пълномощник и при възможност се представя и на оптичен носител. Фермерът прилага и декларация, че няма задължения по ал. 12, чл. 34, ал. 6 и чл. 37в, ал. 7, както и задължения към държавния и общинския поземлен фонд. Той не трябва да е свързан по смисъла на Търговския закон с лица, които имат такива задължения.

До 5 ноември

Директорът на ОД „Земеделие” (ОДЗ) издава заповед за назначаване на комисия. Тя ръководи изготвянето на споразумението за създаване на масиви за ползване на пасища, мери и ливади.

До 10 ноември

Комисията предоставя:
1. данни за регистрираните в общинската служба по земеделие договори за ползване и/или документи за собственост на пасища, мери и ливади, заявени или декларирани за:

а) ползване в реалните им граници;
б) участие в споразумение;
2. актуална справка по ал. 9;
3. данни за задължения по ал. 12, чл. 34, ал. 6 и чл. 37в, ал. 7;
4. размера на средното годишно рентно плащане за землището.

До 10 декември

Изготвя се споразумение по образец, утвърден от министъра на земеделието.

До 20 декември

Комисията изготвя доклад до директора на ОДЗ, който съдържа данни за площите по ал. 5, техните собственици, дължимото рентно плащане, площите по ал. 7, т. 1, както и данни дали са налице условията по чл. 37и, ал. 4. Към доклада се прилагат споразумението и декларациите по чл. 37ж, ал. 8 от ЗСПЗЗ.

До 30 декември

Въз основа на този доклад директорът на ОДЗ издава заповед по образец за одобряване на споразумението и разпределението на масивите за ползване. 

Обявяване на заповедта

Тя се обявява незабавно в кметството и в сградата на ОСЗ и се публикува на интернет страницата на съответната Община и ОДЗ.

В срок до 1 месец от публикуване на заповедта 

Фермер, за когото са определени площи по чл.37ж, ал. 5 от ЗСПЗЗ внася по сметка за чужди средства на ОДЗ сума в размер на средното годишно рентно плащане за съответното землище.