След три дни, на 6 юли изтича общественото обсъждане на проекта на Насоки за кандидатстване по процедурa чрез подбор на проектни предложения по подмярка 4.1.2. „Инвестиции в земеделски стопанства по Тематична подпрограма за развитие на малки стопанства“ от мярка 4 „Инвестиции в материални активи“.

Подмярка 4.1: Вижте насоките за кандидатстване

Финансовата помощ за одобрени проекти е в размер от 60% до 80% от общия размер на допустимите за финансово подпомагане разходи. 

Минималният размер на общите допустими разходи за един проект е 2 444,75 лв., а максималният – 48 895 лева. За проекти на признати групи/организации на производители максималният размер на общите допустими разходи за един проект е 136 906 лв.

Общият бюджет на подмярка 4.1.2 е 12 500 000 евро.

Приоритет по мярката се дава за проекти на кандидати:

1.    които към момента на подаване на заявлението за подпомагане имат регистрирани животновъдни обекти за едри и/или дребни преживни животни, свине или пчели и/или отглеждат плодове и зеленчуци;
2.    чиито стопанства са сертифицирани за биологично производство;
3.    чиито животновъдни обект/обекти (ако е наличен такъв) и/или минимум 50 на сто от използваните земеделски площи са разположени в планински и необлагодетелствани райони;
4.    Проекти с инвестиции и дейности за повишаване на енергийната ефективност в стопанствата;
5.    Проекти с инвестиции и дейности за иновации в стопанствата;
6.    Проекти с включени инвестиции за напояване в рамките на земеделското стопанство, представени от кандидати земеделски стопани, членове на сдружение за напояване;
7.    Проекти с инвестиции за напояване, при които се използва вода от инфраструктура с по-малки загуби и по-висока ефективност при използване на водните ресурси.

Регистрацията на обекта по чл. 137 от Закона за ветеринарномедицинската дейност е задължително изискване за животновъдите.

По процедурата е предвидено изцяло електронно подаване и оценка на проектните предложения, което ще се извършва чрез Информационната система за управление и наблюдение (ИСУН 2020). Нужно е да разполагате с Квалифициран електронен подпис (КЕП).

Проектът на Насоки бе публикуван за обществено обсъждане на 26 юни. До 6 юли могат да се изпращат коментари на [email protected], уточняват от ресорното министерство.