Обнародвани са нови изменения и допълнения, които касаят Наредба № 6 от 26 октомври 2018 г. за условията и реда за предоставяне на финансова помощ по Национална програма за подпомагане на лозаро-винарския сектор. Те са публикувани в брой 50 на Държавен вестник от 15 Юни 2021 г.

За 20 години лозята у нас са пет пъти по-малко

В заключителните документи са посочени пределните цени по мярка „Преструктуриране и конверсия на лозя“. В таблиците може да видите в подробности цените за дейности, като „Изкореняване“, „Изграждане на подпорна конструкция“, „Изграждане на подпорна конструкция на новосъздадени насаждения“, „Изграждане на подземни колектори за дренаж, шахти и канали за отводняване“, „Изграждане/реконструкция на тераси“, „Изграждане на автоматизирани системи за капково напояване“.

От полза за фермерите може да бъде даденият пример за изчисляване на пределната цена за дейност „Автоматизирани системи за капково напояване“.

Срокът по чл. 61, ал. 3, който касае авансовото плащане, е 24 септември 2021 г.

В наредбата са направени изменения и допълнения също във връзка с член 17, ал. 1. До 10 работни дни след изтичане на крайния срок за изпълнение на дейностите от договора, но не по-късно от 31 юли, ползвателят на финансова помощ подава в ЦУ на ДФЗ заявление за окончателно плащане по образец.

Към заявлението по ал.1 се прилагат:

•    Копия от разходооправдателни документи (фактури, платежни нареждания и банкови извлечения), съставени по начин, който да позволява съпоставяне на извършените разходи с разбивката на планираните разходи по технологична карта; тези документи следва да бъдат с дати след датата на подписване на договора и преди датата на подаване на заявлението за окончателно плащане; когато не е съставена фактура по горепосочения начин, бенефициентът трябва да предостави подробен опис, издаден от доставчика, и/или договор, сключен с него;

•    приемно-предавателни протоколи с изпълнителите за извършените дейности по операции и материали по проекта, от който да е видна датата, на която е извършена всяка операция по дейности и/или на която са доставени материалите;

Няма промяна при останалите изискуеми документи от точки 3 – 7.

Изплащането на финансовата помощ е на база изпълнени операции по технологична карта и предоставени оферти. Вижте останалите новости в Наредба 6 ТУК.