Към момента отворените процедури за подкрепа на фермерите по линия на Местните инициативни групи (МИГ) са 32. Те са по Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) в изпълнение на подхода „Водено от общностите местно развитие“. 

Чакат ли вече фермерите новия министър или харесват работата на служебния?

С пълния списък на приемите може да се запознаете ТУК. Документите за кандидатстване, важните срокове, условията за допустимост и изпълнение са достъпни ТУК.

Междувременно Министерството на земеделието актуализира своята Индикативна годишна работна програма за приемите по ПРСР до края на годината. Отворени са две процедури по подмярка 19.3 „Подготовка и изпълнение на дейности за сътрудничество на МИГ“.

Бюджетът по първата процедура BG06RDNP001-19.354 е 933 700 лв., а максималният процент на съфинансиране – до 100%. Безвъзмездната финансова помощ (БФП) за проект за подготвителни дейности е максимум 10 хил. евро за проекти за вътрешно териториално сътрудничество и 25 хил. евро за транснационално сътрудничество.

Могат да се подпомагат срещи с потенциални партньори; заседания за планиране на проекта; неговата подготовка и разработване; публичност и информираност; координация по изпълнение на подготвителните дейности.

Бюджетът по втората процедура BG06RDNP001-19.355 е далеч по-внушителен – 7 823 200 лв. Максималният размер на БФП е 50 хил. евро за вътрешно териториално сътрудничество и 100 хил. евро за транснационално сътрудничество. 

Допустими дейности са: разработване на съвместен продукт/услуга; строително-монтажни или ремонтни работи; материални или нематериални активи; изследвания и пазарни проучвания; промоционални или маркетингови кампании; обучения, семинари, срещи и др.