31 проекта са одобрени от втория прием по подмярка 4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“ от ПРСР 2014-2020 г., съобщиха от Фонд "Земеделие".

За 4 години са подадени 230 заявления по подмерки 4.2 и 6.3 в Софийско

Проектните предложения са разпределени за обработка, във връзка с увеличен бюджет по процедурата и са получили от 70 до 74 точки, включително на предварителна оценка. Те са преминали етапа на техническа и финансова оценка.


Вижте списъка одобрените с проектни предложения


Кандидатите, чиито проектни предложения са одобрени за финансиране с не по-малко от 70 точки, ще получат уведомителни писма, с които ще бъдат поканени да представят в 30-дневен срок доказателства, че отговарят на изискванията за бенефициент, като представят необходимите документи.

След представяне на документите кандидатите ще бъдат поканени за подписване на административни договори по процедура № BG06RDNP001-4.001, по подмярка 4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“ от мярка 4 „Инвестиции в материални активи“ от ПРСР 2014-2020 г.