Готов е проектът за новите насоки за кандидатстване по подмярка 16.4 „Подкрепа за хоризонтално и вертикално сътрудничество между участниците във веригата на доставки“. Общественото му обсъждане обаче е само седмица, до 28 октомври. По думите на министър Десислава Танева допълнителният прием трябва да стане факт до края на месеца.

Министерството: Отваряме мярката за късите вериги пак

До ново отваряне на мярката за късите вериги и местни пазари се стигна, след като от бранша недоволстваха срещу рестриктивните условия, които направиха така че по първия прием между 13 юли и 14 септември да бъдат подадени само два проекта. Те са на стойност 603 762 лв. при общ бюджет от 15 646 400 лв.

Допустими за подпомагане кандидати са:

• Обединение за къса верига на доставки, или 
• Обединение за местен пазар. 

Важно е те да са юридически лица, регистрирани по Търговския закон, или дружества, учредени съгласно Закона за задълженията и договорите (ЗЗД). Кандидатите трябва да имат колективен проект за сътрудничество за изграждането и развитието на къса верига за доставки или за изграждане и развитие на местен пазар.

Обединението за къса верига на доставки трябва да включва:

•    Земеделски стопани, регистрирани по Наредба № 3 от 1999 г., включително групи или организации на производители;
•    предприятия за преработка на храни;
•    търговци на дребно, регистрирани по Търговския закон.

Обединението за местен пазар трябва да включва:

•    Земеделски стопани, регистрирани по Наредба № 3 от 1999 г., включително групи или организации на производители, чиито членове са само земеделски стопани, и/или земеделски стопани, които предлагат на пазара преработена собствена продукция.

Задължително е поне двама участници да си сътрудничат в обединението, като поне единият от тях да е земеделски стопанин. 

Участниците, както и обединенията трябва да отговарят на определението за микро, малко или средно предприятие, съгласно Закона за малките и средните предприятия.

Участниците, земеделски стопани и преработвателни предприятия трябва да произвеждат продуктите, с които са в обединението.

Участниците в обединението трябва да са вписани по Наредба 26 от 14.10.2010 г. за специфичните изисквания за директни доставки на малки количества суровини и храни от животински произход, когато е приложимо. 

При късите вериги трябва да има не повече от един посредник между земеделския стопанин и потребителя. А местният пазар да бъде на не повече от 75 км от стопанството. В този радиус трябва да се осъществява също преработката и продажбата на крайния потребител.

Финансова помощ:

•    13 690 600 лв. е общият размер по настоящата процедура;
•    68 453 лв. е максималният размер на допустимите текущи разходи;
•    39 116 лв. е максималният размер на допустимите разходи за популяризиране;
•    977 600 лв. е максималният размер на безвъзмездната финансова помощ;
•    15 000 лв. е минималният размер на безвъзмездната финансова помощ.

Максималният размер на безвъзмездната финансова помощ е 50% от общите допустими разходи за изпълнение на проектното предложение.

Писмени предложения по проектодокументите се изпращат на [email protected] или в ИСУН 2020, а крайният срок е 28 октомври.