ДФЗ публикува проекта на правилата, по които ще се определя размерът за връщане на безвъзмездна финансова помощ, ако се установят нарушения по Програмата за развитие на селските райони (ПРСР).

Вижте проекта на насоките за подмярка 4.1.2

Целта е да се осигури непротиворечив и приложим по еднакъв начин подход. При вземане на решение за конкретния размер на оттеглената финансова помощ компетентният орган отчита 4 критерия – степен, тежест, продължителност и системност.

С тези правила ще се направи диференциация между различните видове неспазвания на еднотипни нормативни и договорни задължения на ползвателите на финансова помощ по съответните мерки от ПРСР.

Неспазванията в проекта са обособени в четири основни групи –  неспазване на критерии за допустимост, критерии за подбор, ангажименти или други задължения. 

Ако има повече от едно неспазвания, които обаче попадат в една група, подлежащата на възстановяване финансова помощ не се кумулира. В този случай най-високият размер на подлежащата на възстановяване финансова помощ в групата се приема като показателен.

При неспазвания, които попадат в различни групи, размерът на подлежащата на възстановяване финансова помощ се кумулира като сбор от най-високите размери, определени за всяко от неспазванията в съответната група. 

Изключение от това правило е, ако се открият неспазвания, които попадат в първа група относно спазването на критериите за допустимост. Тогава размерът на подлежащата за възстановяване субсидия поради неспазване на критерии за допустимост не се кумулира с нарушения в останалите групи от приложението. 

Това е така, защото неспазванията от първа група е винаги с висока тежест и пълна степен. Тя засяга изцяло инвестицията и извършеното подпомагане с безвъзмездна финансова помощ, уточняват от ДФЗ.

С приемането на Правилата бенефициентите ще са предварително информирани колко следва да възстановят, ако не спазват някое от поетите задължения или ангажименти. 

Заедно с това администрацията ще третира равно засегнатите лица, като прилага единен подход при определяне на размера на подлежащата на възстановяване сума в аналогични или сходни случаи на неспазвания.

С приемането на Правилата ще се осигури законосъобразно издаване на актове за установяване на публично държавни вземания. Това, от своя страна, ще способства за постигане на по-добра събираемост на подлежащите на възстановяване средства, убедени са от Фонда.

От там правят уточнението, че при разработване на правилата и определянето на размера на подлежащата на възстановяване помощ се отчита също дали за минал период фермерът е имал други случаи на неспазвания.

Общественото обсъждане на документите, публикувани на страницата на ДФЗ, е до 2 август.