Удължава се срокът на действие на някои извънредни мерки за преодоляване въздействието от COVID-19 в лозаро-винарския сектор, съобщават от Министерството на земеделието в актуалния си бюлетин за Общата селскостопанска политика (ОСП).

85 млн. лв. допълнително за земеделие

По мярка „Преструктуриране и конверсия на лозя“ максималният размер на помощ ще бъде до 90% (вместо 75%) от направените допустими разходи.

По мерки „Инвестиции“, „Популяризиране в трети държави“ и „Събиране на реколтата на зелено“ помощта ще бъде до 70% (вместо 50%);

Мярка „Събиране на реколтата на зелено“ и през 2022 г. може да се прилага за част от стопанството. Освен това едни и същи площи могат да бъдат подпомагани в две или повече последователни години. 

По мярка „Застраховане на реколтата“ увеличеният размер на помощта (80% от разходите за застрахователни премии) ще се прилага за всички договори, сключени до края на програмния период – тоест до 15 октомври 2023 г.

Националните програми ще могат да се изменят по всяко време през финансовата 2022 г. по аналогия на 2020 г. и 2021 г.

Бенефициерите ще могат да изменят договорените операции по време на действие на сключения договор, когато тези промени се дължат на трудни търговски взаимоотношения или други обстоятелства, предизвикани от COVID-19. 

Двете мерки „Кризисна дестилация“ и „Кризисно съхранение на вино“ няма да се прилагат през 2022 г. От една страна, малка част от бюджетите на националните програми за подпомагане на сектора са разпределени по тези две кризисни мерки, а от друга –пазарът се възстановява и складираните количества вино намаляват, сочи анализ на ЕК.