Държавен фонд Земеделие има право да откаже пълно или частично изплащане на финансовата помощ на проект по Програмата за развитие на селските райони по подадената от ползвателя заявка за междинно или окончателно плащане. В кои случаи може да се случи това, става ясно от презентацията на изпълнителния директор на Фонда Румен Порожанов, представена пред участниците в Националната среща на АЗПБ:
 
При пълно неизпълнение на задължението за извършване на инвестицията  съгласно условията и задълженията на ПОЛЗВАТЕЛЯ, установени с нормативен акт, акт на правото на Европейския съюз и в договора и/или при неподаване на заявка за окончателно плащане ФОНДЪТ отказва изцяло изплащане на финансовата помощ по договора и ПОЛЗВАТЕЛЯТ дължи обезщетение в размер на цялата получена до този момент финансова помощ (по заявка за авансово и/или междинно плащане), ведно с неустойка в размер на законната лихва върху получената сума, считано от датата на нейното изплащане. 
 
При неподадена от ПОЛЗВАТЕЛЯ заявка за окончателно плащане и в случаите, когато не е получил финансова помощ (по заявка за авансово и/или междинно плащане), ПОЛЗВАТЕЛЯ дължи неустойка в размер на 5 на сто от размера на първоначално одобрената помощ по договора.

[news]
 
ФОНДЪТ има право да откаже пълно или частично изплащане на финансовата помощ по подадената от ПОЛЗВАТЕЛЯ заявка за междинно или окончателно плащане, когато установи, че:
 
техническите характеристики и капацитетът на придобитите активи не съответства на размера на действително обработваната от ПОЛЗВАТЕЛЯ земя;
 
след извършване на оценка на капацитета на придобитите активи, ФОНДЪТ установи, че капацитетът им не съответства на броя животни;
 
ПОЛЗВАТЕЛЯТ, подаденият от него проект или предложените за финансиране разходи не отговарят на изискванията за допустимост за подпомагане;
 
когато не са спазени ангажименти или други задължения съгласно нормативните актове - в зависимост от тежестта, степента, продължителността и системността на неспазването;
 
ПОЛЗВАТЕЛЯТ поддържа несъответствие с всяко от условията, за които е получил финансова помощ по договора в по-голям размер от 50 на сто от общите допустими разходи;
 
ПОЛЗВАТЕЛЯТ не изпълни задължението си да поддържа съответствие с приоритетите, ако неизпълнението е по отношение на условие, което е било основание за избора му пред останалите кандидати и броят точките, съответстващ на критериите за подбор, е по-малък от 10 и/или по-малък от минималния брой на точките, присъдени на заявленията за подпомагане, за които е бил наличен бюджет; 
 
Когато след получаване на окончателното плащане по договора, ПОЛЗВАТЕЛЯТ не изпълнява някое от задълженията си от договора, ФОНДЪТ писмено го предупреждава за констатираното неизпълнение и му дава възможност в едномесечен срок от получаване на предупреждението да отстрани нарушението, като го предупреждава за последиците от неотстраняването му. 
 
При отстраняване на нарушението в посочения срок, ПОЛЗВАТЕЛЯТ не дължи обезщетение, но дължи различни видове неустойки, в зависимост от характера на нарушението;
 
В договора са предвидени различни видове обезщетения и неустойки, за всяко неизпълнение на задълженията, в зависимост от тежестта, степента, продължителността и системността на неспазването, вкл.  неизпълнение в срок до 1 година от окончателното плащане на финансовата помощ; неизпълнение в срок до 2 години; неизпълнение над 2 години от окончателното плащане на финансовата помощ.  
 
Предвидените по договор неустойки се удвояват, когато ФОНДЪТ установи, че се касае за системност на неспазването – което означава дали подобни случаи на неспазване са били констатирани при същия бенефициент и същата мярка или същия вид операция и по-рано през последните четири години или през целия програмен период 2014—2020 г., или при подобна мярка през програмния период 2007—2013 г.