Комитетът по наблюдение на Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 обсъжда критериите за оценка на проекти по мярка 4.1 Инвестиции в земеделските стопанства. 

Фермер.БГ публикува таблица с точките, които ще получава всеки проект. Таблицата е предложена за обсъждане на Комитета по наблюдение:
 

Приоритет

Критерии

Минимално изискване

Масимален брой точки

Точки

1

Подпомагане на чувствителни сектори в земеделското производство

   

19

 

1.1

 

Проекти с инвестиции и дейности насочени в сектор „плодове и зеленчуци”

Над 50% от допустимите инвестиционни разходи по проекта са изцяло насочени в сектор "Плодове и зеленчуци"

15

Над 50% - 10 Точки;
Над 85% - 15 Точки;

1.2

 

Проекти с инвестиции и дейности насочени в сектор „животновъдство”

Над 50% от допустимите инвестиционни разходи по проекта са изцяло насочени в сектор "Животновъдство"

15

Над 50% - 10 Точки;
Над 85% - 15 Точки;

1.3

 

Проекти с инвестиции и дейности насочени в сектор „етерично - маслени и медицински култури”

Над 50% от допустимите инвестиционни разходи по проекта са изцяло насочени в сектор „етерично - маслени и медицински култури”

15

Над 50% - 10 Точки;
Над 85% - 15 Точки;

1.4

 

Проекти с комбинация от инвестиции и дейности изцяло в секторите по т.1.1, 1.2 и 1.3

Над 85% от допустимите инвестиционни разходи по проекта се формират от такива изцяло насочени в най-малко два от секторите по т.1.1, 1.2 и 1.3, като всеки от тези сектори не надхвърля 65% от общите инвестиционни разходи.

16

Над 85% - 15 Точки;
100% - 16 Точки;

1.5

 

Проекти от кандидати - тютюнопроизводители, регистрирани по Закона за подпомагане на земеделските производители, за проекти с инвестиции, които не са свързани с производство на тютюн

*

3

 

2

Подпомагане на биологичното производство

   

15

 

2.1

 

Проекти с инвестиции и дейности от стопанства за производство на биологични продукти и/или стопанства в преход към биологично производство на продукти

Над 30% от допустимите инвестиционни разходи по проекта са свързани с производство на биологични продукти и/или продуктите са в преход към биологично производство.

15

Над 30% - 10 Точки;
Над 50% - 12 Точки;
Над 85% - 15 Точки;

3

Подпомагане на проекти осигуряващи допълнителна заетост

   

10

 

3.1

 

Проекти при, които изпълнението, на одобрените инвестиции и дейности води до осигуряване на допълнителна заетост в земеделските стопанства

*

10

До 5 работни места - 4 Точки;
От 5 до 10 работни места - 8 Точки;
Над 10 работни места -10 Точки;

4

Подпомагане на проекти представени от млади земеделски стопани

   

5

 

4.1

 

Проекти на земеделски стопани до 40 години, одобрени за подпомагане по мерки 112 или 141 от ПРСР 2007-2013 и не са получавали подкрепа по мярка 121 „Модернизиране на земеделските стопанства“ и под мярка 4.1 „Инвестиции в земеделските стопанства“ от ПРСР 2014-2020.

*

5

 

5

Подпомагане на кандидати с проекти на територията на селските райони в страната

   

10

 

5.1

 

Проекти с инвестиции и дейности, които се изпълняват на територията на селски район в страната

*

10

 

6

Подпомагане на кандидати с проекти на територията на Северозападен район и/или райони с природни и други ограничения

   

18

 

6.1

 

Проекти с инвестиции и дейности, които се изпълняват на територията на Северозападен район в страната

*

9

 

6.2

 

Проекти с инвестиции и дейности, които се изпълняват на територията на необлагорайони с природни и други ограничения , включително места по Натура 2000

*

9

 

7

Подпомагане на проекти с инвестиции за повишаване на енергийната ефективност и/или иновации в стопанствата

   

8

 

7.1

 

Проекти с инвестиции и дейности, за повишаване на енергийната ефективност и/или иновации в стопанствата

Над 30% от допустимите инвестиционни разходи по проекта са свързани с повишаване на енергийната ефективност и/или иновации в стопанството.

8

Над 30% - 4 Точки;
Над 50% - 5 Точки;
Над 85% - 8 Точки;

8

Подпомагане на проекти с интегриран подход и допринасящи за насърчаване на кооперирането между производителите

   

8

 

8.1

 

Проекти с инвестиции и дейности осигуряващи изпълнението на интегриран проект в рамките на ПРСР 2014-2020

*

4

 

8.2

 

Проекти за колективни инвестиции и такива представени от групи/организации на производители на земеделски продукти.

*

4

 

9

Подпомагане на проекти с инвестиции свързани с опазване на околната среда /включително технологии водещи до намаляване на емисиите/ и/или постигане на стандартите на ЕС.

   

7

 

9.1

 

Проекти с инвестиции и дейности осигуряващи опазване на компонентите на околната среда и/или инвестиции осигуряващи съответствие на стопанството с изискванията на стандратите на ЕС.

Над 30% от допустимите инвестиционни разходи по проекта са свързани опазване на компонентите на околната среда и/или инвестиции осигуряващи съответствие на стопанството с изискванията на стандратите на ЕС.

7

Над 30% - 4 Точки;
Над 50% - 5 Точки;
Над 85% - 7 Точки;

 

ОБЩО

100

 

 


Предложеният минимален размер от точки относно допустимост на заявленията за подпомагане по под мярката - 10 т. 

 


 

© 2015 Всички права запазени. Позоваването на Фермер.БГ е задължително!