Министерството на земеделието публикува наведнъж проекти за изменения на 4 подмерки от ПРСР. Целта е да се улесни изпълнението на одобрените предложения. Фактор оказват и предизвикателствата, произтичащи от Ковид пандемията, руското нашествие в Украйна и покачващите се цени. 

Гласувайте: Какво очаквате от служебния земеделски министър?

Промените са на обществено обсъждане до 19 август включително, като становища се изпращат по имейл на [email protected] и в ИСУН 2020. 

Подмярка 4.1 за инвестиции

Промените касаят Насоки за кандидатстване по процедура № BG06RDNP001-4.012 по подмярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“. Приемът бе в периода от 19 април до 30 септември 2021 г.

Дава се възможност на кандидатите да провеждат процедура за избор на изпълнител по реда на Постановление № 160/2016 г. след подаване на проектното предложение и преди сключване на административния договор.

Подмярка 4.2 за преработка

Измененията са свързани с Насоки за кандидатстване по процедура № BG06RDNP001-4.015 по подмярка 4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“. Приемът бе между 15 октомври 2021 и 31 март 2022 г.

Тук кандидатите също ще могат да провеждат процедура за избор на изпълнител по реда на Постановление № 160/2016 г. след подаване на проектното предложение и преди сключване на административния договор.

Подмярка 6.1 за млади стопани

Променят се Насоките за кандидатстване по процедура чрез подбор № BG 06 RDNP001-6.001 по подмярка 6.1 „Стартова помощ за млади земеделски стопани“. Проектни предложения се приемаха между 15 март и 14 юни 2018 г.

Промяната на вида на отглежданите земеделски култури е допустима само в случаите, когато:

•    това не води до промяна на оценката по критериите за подбор или
•    това води до промяна на оценката по критериите за подбор на проектното предложение, но изменението няма да доведе до брой на точките по-малък от минималния брой на точките, дадени на проектните предложения, за които е бил наличен бюджет, определен в Условията за кандидатстване, по реда на които е било одобрено проектното предложение на бенефициента.

ДФЗ предлага промени на разпоредбите от образеца на административен договор за инвестиционни мерки, които не допускат изменение и/или допълнение на договора, което води до несъответствие с критериите за подбор, по които проектното предложение на бенефициента е било оценено. 

Освен това ДФЗ смята, че в ситуация, при която се променя броят на точките по критериите за подбор, по които проектното предложение на бенефициента е било оценено, без това да води до получаване на по-малък брой точки от минималния брой за проектни предложения със сключени административни договори, не се нарушават принципите на ЗУЗЕСИФ.

Подмярка 5.1 за биосигурност

Промените са насочени към процедура чрез подбор №BG06RDNP001-5.001 по подмярка 5.1 „Подкрепа за инвестиции в превантивни мерки, насочени към ограничаване на последствията от вероятни природни бедствия, неблагоприятни климатични явления и катастрофични събития“. Проекти се приемаха от 8 май до 10 юли 2020 г.

Срокът за изпълнение се удължава на 6 юни 2025 г., като до този момент той беше 15 септември 2023 г.

Когато искането за изменение на договора води до увеличение на общата стойност на финансовата помощ, Фондът уважава искането за изменение при спазване на изискванията, но общата стойност на финансовата помощ не се увеличава. В този случай превишението се поема като собствен принос от бенефициента.

При одобрение на искането фермерът следва да се яви или по електронен път в ИСУН 2020 с валиден КЕП да подпише допълнително споразумение в срок до 10 календарни дни от получаването на уведомлението. При неявяване или неподписване в посочения срок той губи правото за подписване на допълнителното споразумение.