ЕК одобри държавната помощ за преотстъпен данък в земеделието преди дни. Земеделските стопани, които вече са подали декларации, но искат да се възползват от облекченията, могат да подадат нова, коригираща декларация до изтичане на срока за подаване на годишните декларации за 2014 г.: 31 март – за юридическите лица; 30 април – за едноличните търговци. Европейската комисия изпрати разписката преди 31.03.2015 г. и следователно данъчното облекчение може да се приложи и за 2014 г.

 

Законът поставя изисквания за инвестиране на преотстъпения данък, които са следните:
1. преотстъпеният данък трябва да се инвестира в нови сгради и нова земеделска техника, необходими за извършване на дейността по производство на непреработена растителна и животинска продукция и придобити в срок до края на годината, следваща годината, за която се ползва преотстъпването;
2. активите по т. 1 (нови сгради и нова земеделска техника) трябва да са придобити при пазарни условия, съответстващи на такива при несвързани лица;
3. дейността по производство на непреработена растителна и животинска продукция трябва да продължи да се осъществява за период от поне три години след годината на преотстъпване;
4. преотстъпеният данък не трябва да превишава 50 на сто от настоящата стойност на активите по т. 1, определена към датата на предоставяне на помощта (лихвеният процент за целите на определяне на настоящата стойност на активите по т. 1 е референтният лихвен процент, определен от Европейската комисия, към 31 декември на годината на преотстъпване);
5. настоящата стойност на всички активи по т. 1, определена към датата на предоставяне на помощта, не може да превишава праг от левовата равностойност на 500 000 евро; така определеният праг не може да се заобикаля чрез изкуствено разделяне на активите;
6. активите по т. 1 не заместват съществуващи активи;
6. за активите по т. 1 земеделският стопанин не е получател (бенефициент) по някоя от следните помощи:
а) помощ по смисъла на чл. 107, параграф 1 от Договора за функционирането на Европейския съюз;
б) минимална помощ по смисъла на Регламент (ЕО) № 1408/2013 на Комисията от 18 декември 2013 г. относно прилагането на членове 107 и 108 от Договора за функционирането на Европейския съюз към помощта de minimis в селскостопанския сектор;
в) финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони;
г) всяка друга публична финансова помощ от националния бюджет и/или от бюджета на Европейския съюз

 

Лицата, които ползват преотстъпване на данък за 2014 г., следва да имат предвид, че съгласно § 5 от ПЗР на ЗИДЗКПО (ДВ, бр. 22/2015 г.) данъчното облекчение по чл. 189б представлява последваща фискална схема, тъй като дейността вече е обхваната от
предходна схема под формата на данъчно облекчение, поради което е допустимо инвестирането в активи по това данъчно облекчение да е започнало и преди да е получена разписката от ЕК с идентификационния номер на помощта, но след 31.12.2013 г.
 

© 2015 Всички права запазени. Позоваването на Фермер.БГ е задължително!