Площите, допустими по схемите за подпомагане на земеделските стопани, базирани на площ за обработваеми земи, постоянно затревени площи и трайни насаждения. Допустимата площ в стопанството трябва да е минимум 0.5 ха, а минималеният размер на парцела от 0.1 ха.

 

На заявените за подпомагане площи трябва да се произвежда земеделска продукция, извършва паша или да се поддържат в състояние, което ги прави подходящи за обработване или паша.

 

Земите под угар са допустими за подпомагане, когато върху тях е извършена най-малко една почвена обработка (изораване или дисковане) до 31 май на годината на кандидатстване и максималната височина на тревостоя не надхвърля 0.5 м.

Постоянно затревените площи са допустими за подпомагане, когато:

на тях има не повече от 100 броя дървета и/или храсти на хектар с височина над 0.5 м. (за клек и хвойна – независимо от височината), които са с мозаечно разположение;

 

мозаечно разположените на тях сгради, съоръжения, скали, скални участъци, ерозирали или оголени терени заемат не повече от 10 % от общата площ на пасището, след изключване на неподходящите за подпомагане площи;

 

постоянните или временни пасища се използват за паша на пасищни животни, като при заявяването им в ИСАК се следи за гъстота от минимум 0.15 ЖЕ/ха;

 

ливадите за косене се поддържат с максимален тревостой от 0.7 м. във всеки момент от годината;

 

на постоянно затревените площи, поддържани в състояние, позволяващо извършване на паша или косене, е извършена най-малко една от следните дейности: подрязване на тревата и/или премахване на плевели и храсти и/или почистване и обработка с хербициди и в същото време максималният тревостой във всеки момент от годината не трябва да надхвърля 0.35 м.

Как се определят животинските единици (ЖЕ)?
Бикове, крави и други животни от рода на едрия рогат добитък на възраст над две години и животни от семейство коне на възраст над шест месеца - 1,0 ЖЕ;
Животни от рода на едрия рогат добитък на възраст от шест месеца до две години - 0,6 ЖЕ; Животни от рода на едрия рогат добитък на възраст под шест месеца - 0,4 ЖЕ;
Животни от рода на овцете и козите - 0,15 ЖЕ;
Свине за разплод > 50 kg - 0,5 ЖЕ;
Други свине - 0,3 ЖЕ.


Трайните насаждения са допустими за подпомагане, когато:
най-малко 70 % от растенията, включени в референтния парцел, са живи (неизсъхнали);

почвената повърхност се поддържа с подходящи обработки или косене според прилаганите системи (угарна, чимово-мулчирна, мулчирна или ливадно зачимяване).

ВАЖНО!
 

Очертаването и заявяването за подпомагане на площи в Интегрираната система за администриране и контрол (ИСАК) се извършва само след предварително регистриране на правните основания за ползването им в съответните общински служби „Земеделие“. Могат да се заявяват само площи, в обхвата на границите на имотите, за които е регистрирано правно основание за тяхното ползване.
 
При попълването на заявлението за подпомагане на земеделските стопани ще бъде предоставен документ, в който са отбелязани допуснатите грешки, които могат да доведат до отказване или намаляване на размера на субсидията. Важно е кандидатът да прегледа много внимателно евентуалните грешки и да прецени дали желае да въведе корекции в заявлението си с цел минимизиране и избягване на пропуски.
 
От изключителна важност е земеделският стопанин да се запознае подробно със съдържанието на заявлението, което подписва. Много съществено е да не пропусне да заяви участие по всички схеми, за които отговаря на условията за подпомагане. Ако е пропуснато да се заяви участие по някоя от схемите след това по нея няма да му бъде отпусната субсидия. Затова е препоръчително земеделският стопанин да обърне изключително внимание на частта от заявлението, в която отбелязва схемите, за които кандидатства за подпомагане.
 
При заявяване на ползваните площи в ИСАК, земеделските стопани ще имат възможност във всеки момент да проверяват дали спазват приложимите за стопанството им изисквания за зелени директни плащания или попадат в изключения, при които не се изисква спазването им. Калкулатор за зелени плащания е публикуван и на електронната страница на ДФ „Земеделие“ (www.dfz.bg).
 

Наръчник за кандидатстване за директни плащания - кампания 2016