Индикативнит график за прием на проекти по Програмата за развитие на селските райони за 2016 г. е публикуван. Фермер.БГ припомня кога се очаква прием по мерките на ПРСР за 2016 г. 
 
През месец април се очаква да отвори приемът на проекти по Подмярка 6.3 Стартова помощ за развитието на малки стопанства (ТПП). 

В края на месец февруари 2016 г. се очаква да започне приемът на заявления по площните мерки от Програмата - Мярка 10 „Агроекология и климат“, Мярка 11 „Биологично земеделие“, Мярка 12 „Плащания по „Натура 2000” и Рамковата директива  за водите“ и Мярка 13 „Плащания за райони, изправени пред природни или други специфични ограничения“. Крайният срок за подаване на документи е 12 юни 2016 г.        
 
От март до юни се очаква прием по мярката за хуманно отношение към животните.
 
През месец юли се предвижда прием по мярка 4.1 Инвестиции в земеделските стопанства, а през септември прием на кандидатите в обхвата на Тематичната подпрограма.
 
Приемът по мярката за преработка – 4,2 е предвиден за края на октомври и началото на ноември. 
 
По Мярка 9 Учредяване на групи и организации на производителите се очаква прием на заявления от август до октомври. 

Общинските подмерки - 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ и 7.6 Проучвания и инвестиции, свързани с поддържане, възстановяване и на културното и природното наследство на селата“ също се очаква да се отворят за прием. За 5 седмици от края на месец юни ще стратира подаването на проекти по подмярка 7.2, а от края на месец юни до октомври ще се приемт заявления по подмярка – 7.6 от ПРСР (2014-2020 г.). 
 
Пълния индикативен график можете да изтеглите от тук:
 
 

 

© 2015 Всички права запазени. Позоваването на Фермер.БГ е задължително!