От 2023 г. няма да се отпускат директни плащания на физически и юридически лица, които не са активни земеделски стопани. А що е то активен фермер, най-накрая от Министерството на земеделието дадоха дефиниция

ДФЗ отговаря: Индикативният график е готов, но чака одобрение

Най-общо казано, активният земеделски стопанин извършва минимална селскостопанска дейност и е вписан в националния Регистър на земеделските стопани. Може да бъде признат като такъв, когато докажи едно от следните изисквания: 

•    общият размер на приходите, получени от селскостопанска дейност през най-близката данъчна година, е най-малко една трета от общия размер на приходите на лицето;
•    годишният размер на директните плащания е най-малко 5% от общия размер на приходите на лицето, които е получило от неселскостопански дейности през най-близката данъчна година;
•    основната дейност на юридическите лица, които са търговци, и едноличните търговци съгласно Кода на икономическата им дейност, определен в Търговския регистър, удостоверен от Националния статистически институт, е упражняване на селскостопанска дейност;
•    предметът на дейност, основната икономическа дейност или упражняваната дейност на юридическите лица, които не са търговци, и физическите лица съгласно регистър БУЛСТАТ, удостоверени от НСИ, е упражняване на селскостопанска дейност.

От ресорното министерство предлагат още няколко дефиниции, които са необходими съгласно Регламента за стратегическите планове. Така например млад земеделски стопанин е кандидат до 40 години в годината на първо подаване на заявление по интервенцията за Допълнително подпомагане на доходите за млади земеделски стопани. Той е ръководител на стопанството – физически (включително ЕТ) и юридически (ЕООД). Притежава професионални умения и познания в областта на селското стопанство и/или ветеринарната медицина, и/или икономическо образование със земеделска насоченост.

Екипът на земеделския министър Иван Иванов дава определение и за минималната допустима площ на стопанството, за която могат да се предоставят необвързани директни плащания. Такива не се изплащат, когато отговарящата на условията за подпомагане площ на стопанството е под 0,5 ха. 

Стопаните, които притежават по-малко от 0,5 ха, получават обвързано с производството подпомагане за животни, когато общата сума на директните им плащания през съответната година е левовата равностойност на 100 или повече евро.

Минималният размер на земеделските парцели, които могат да бъдат заявявани за подпомагане, е 0,1 ха.

Вижте още как да поддържате земеделската площ в състояние, което я прави подходяща за паша или обработване, какъв е допустимият за подпомагане хектар, преобладаващите селскостопански дейности, в случай че земята се използва за неселскостопански дейности и др.