Общо 52 806 600,00 лв. е безвъзмездната финансова помощ по нов, целеви прием за проектни предложения за опазване на компонентите на околната среда, включително ВЕИ, по подмярка 4.2. „Инвестиции в земеделски стопанства“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г.

Още по темата: Предстои нов, целеви прием по подмярка 4.1

Проектът на насоките за кандидатстване бяха качени за обществено обсъждане на 13 юни, а индикативна дата за обявяване на процедурата е 30 юни 2024 г.

Минималният размер на допустимите разходи за един проект е  29 337,00 лв., а максималният е 1 369 060,00 лв.

За проектни предложения за инвестиции в преработка/маркетинг на продукти от Приложение I от ДФЕС в продукти извън Приложение I, максималният размер на допустимите разходи за едно проектно предложение, представено от един кандидат е в рамките на до 1 173 480,00  лв., включително и за предприятията, с които помежду си са предприятия партньори и/или свързани предприятия по смисъла на Закона за малките и средните предприятия (ЗМСП).

Финансовата помощ за одобрени проектни предложения е до 50% от общия размер на допустимите за финансово подпомагане разходи.

Допустими за подпомагане са материални инвестиции за закупуване и инсталиране на:

 

•    пречиствателни съоръжения;
•    оборудване на съоръжения за съхраняване, третиране и оползотворяване на отпадъци в резултат на извършената преработка на селскостопански продукти; 
•    оборудване на съоръжения за съхраняване на отпадъчни и технологични води, включително инсталации за пречистването им в преработката и маркетинга;
•    инсталации за производство на енергия от ВЕИ за собствено потребление и собствени нужди, включително биомаса. 
•    съоръжения за локално съхранение на произведената енергия (батерии) към съществуващи фотоволтаични системи; 
•    съоръжения, машини и оборудване за производството на течни, газообразни и твърди горива от биомаса, използвани за производство на енергия за собствено потребление и собствени нужди, позволяващи и оползотворяването на остатъците/отпадъците от преработването на земеделските суровини.
•    строително-монтажни работи, пряко свързани с изпълнение на дейностите по проектното предложение.

Предимство се дава на:

 

•    Производители от чувствителните сектори „Плодове и зеленчуци”, и/или „Животновъдство”, и/или „Етеричномаслени и медицински култури”;
•    Групи/организации на производители на селскостопански продукти;
•    Производители на биологични продукти.

Одобреният проект се изпълнява в срок до 10 месеца от датата на подписването на административния договор, но не по-късно от 1 септември 2025 г.