Възстановяване на производството на пилешко месо и надхвърляне на нивата от преди година. Такава прогноза правят от Министерството на земеделието, храните и горите  в свой анализ за ситуацията в сектора. 

 

 
Според данните от месец март 2017 г. има забавяне на темпа на намаляването, което беше регистрирано в броя на закланите бройлери в кланиците в страната. Именно нарастването на броя на реализираните от люпилните еднодневни пилета за месо през първите четири месеца на настоящата година, МЗХГ стига до извода, че ще сме свидетели на известен ръст. 
 
За цялата настояща година се предвижда производството на пилешко месо в кланиците да остане близко до това през 2016 г., възлизайки на около 79 000– 80 000 тона. 
 
Заради птичия грип, който покоси голяма част от водоплаващите птици, се очаква промишленият добив на такова месо да се свие и да достигне до около 17 000 – 18 000 тона през тази година. 
Така, общото производство на птиче месо в кланиците се очаква да бъде под нивото от предходната година - около 100 000 -102 000 тона, гласи анализът.
 
 
При предвиждан добив директно в стопанствата от около 3 000 тона, общото производство на птиче месо за 2017 г. се прогнозира да възлезе на около 103 000 – 105 000 тона.
 
Положително влияние върху сектора се очаква да окажат очертаващите се сравнително ниски цени на фуражните култури за поредна година и силното търсене на птиче месо както в страната, така и в световен мащаб. 
 
Иначе производството на птиче месо в България се характеризира с висока степен на вертикална интеграция и индустриализация, което позволява постигането на висока ефективност. 
 
Над 90% от птичето месо се добива в специализирани кланици, които в по-голямата си част са интегрирани в самите производствени комплекси. След отбелязания спад от близо 9% през 2013 г., през последните три години се наблюдава тенденция на постепенно увеличение на производството на птиче месо в страната – с около 3 – 4% годишно или общо с 11% за периода 2013 – 2016 г.
 
Отчетеният ръст е в резултат от нарастване на промишленото производство, докато добивът в стопанствата като цяло намалява и губи значимост. По предварителни данни на отдел „Агростатистика” на агроведомството, през 2016 г. общото производство на птиче месо в страната възлиза на 109 257 тона кланично тегло – с 3,4% над нивото от предходната година. 
 
Основни фактори за наблюдавания ръст на производството са сравнително ниските цени на фуражните култури за поредна година и силното търсене на птиче месо както на вътрешния, така и на международните пазари. 
 
По-достъпните цени и диетичните качества на птичето месо го правят сред най-търсените видове меса. Развитието на сектора е благоприятствано и от предоставяното финансово подпомагане по схемата на държавна помощ за хуманно отношение към птиците (за угояване и за яйценосно направление), стартирала през 2012 г. През 2016 г. по тази схема са предоставени общо 28,2 млн. лева на 320 земеделски стопани.
 
 
Според предварителните данни през 2016 г. производството на птиче месо и субпродукти в кланиците нараства с 5,2% на годишна база, до 106 469 тона кланично тегло (58% от общия промишлен добив на месо в страната през годината). Около 75% от общия промишлен добив на птиче месо и субпродукти през годината е от пилета бройлери. При 2,4% повече заклани бройлери и малко по-високо средно живо тегло, добивът на месо и субпродукти от пилета бройлери в кланиците достига 79 610 тона кланично тегло – с 5% над нивото от 2015 г.
 
 
Промишленото производство на месо и субродукти от патици нараства с 11,2% в сравнение с предходната година, до 22 475 тона кланично тегло. От тях, като разфасовки са приготвени 16 095 тона патешко месо. Отчетеният добив на втлъстен черен дроб от патици през 2016 г. е с 10,7% повече на годишна база. Производството на патешко месо и втлъстен черен дроб е насочено предимно за износ и в частност основно за френския пазар.
 
Добивът на птиче месо директно в животновъдните стопанства е предимно за собствена консумация и не оказва съществено влияние на пазара на птиче месо в страната. През 2016 г. общото производство на птиче месо в стопанствата бележи спад от близо 37% спрямо 2015 г., до 2,8 хил. тона (в т. ч. 2,5 хил. тона месо от кокошки и пилета).
 
По предварителни данни на отдел „Агростатистика“ на МЗХГ, през периода януари - март 2017 г. промишленото производство на птиче месо възлиза на 21 548 тона кланично тегло. Това е с 13% по-малко в сравнение със същия период на 2016 г., като по-значителен спад на произведените количества е налице при патешкото месо (с 31%), а по-умерен – при пилешкото месо и субпродукти (с 9,5%).
 
Наблюдаваното намаление се дължи основно на констатираните огнища на птичи грип в края на 2016 г. и началото на 2017 г., като най-засегнати са водоплаващите птици. В тази връзка, през периода декември 2016 – февруари 2017 г. е унищожен значителен брой птици - над 464 000 патици и 71 000 кокошки. 
 
 
Освен това, технологичният процес на много от птицевъдните стопанства е нарушен, поради наложените ограничителни мерки в зоните на огнищата (включващи забрана за придвижване на живи птици и птичи продукти) и провеждането на профилактични мероприятия. 
 
В резултат от своевременно предприетите мерки от страна на Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ) за ограничаване на разпространението на птичи грип, към момента в страната няма констатирани нови огнища на болестта.