Нали си знаете, че „индикативният график е указателен и има за цел да ориентира предварително земеделските стопани за предстоящите плащания към тях". Поне така се „застраховат" от Държавен фонд „Земеделие". Затова не вземайте за чиста монета датите за изплащане на директните плащания, останали от Кампания 2023, които припомняме по-долу. 

Не забравяйте също, че приемът на заявления за новата Кампания 2024 за директни плащания приключва на 24 юни. Засега не се планира удължаване. Очаква се СЕУ да заработи в началото на юни. Към момента чертаенето става през Службите за земеделие.

През юни би трябвало да бъдат отворени и два нови приема с пари от ПРСР за инвестиции в напояване (подмярка 4.1) и за преработка (подмярка 4.2) с акцент върху опазване на околната среда (включително ВЕИ). Възможности има, не е като да няма, но условностите и неизвестните са също толкова много.

Обвързано подпомагане за плодове и зеленчуци

 

До 31 май стопаните, заявили интервенцията за „Обвързано с производството подпомагане на доходите за плодове и зеленчуци“ (ПиЗ), трябваше да получат своето финансово подпомагане. Изпълнителният директор на ДФЗ – Ива Иванова, потвърди, че се работи в тази посока, но това така и не се случи до края на месец май. За сравнение плащанията към овощарите и зеленчукопроизводителите винаги са били правени през месец март – за Кампания 2021 на 11 март 2022 г. и за Кампания 2022 на 30 март 2023 г. 

Екосхеми

 

До 31 май трябваше да бъдат разплатени парите по новите 8 екосхеми (досегашните зелени директни плащания (ЗДП). Това са: Екосхема за биологично земеделие (селскостопански животни) (Еко-БЖ); Екосхема за поддържане и подобряване на биологичното разнообразие и екологичната инфраструктура (Еко-БРЕИ); Екосхема за запазване и възстановяване на почвения потенциал – насърчаване на зелено торене и органично наторяване (Еко-ЗВПП); Екосхема за намаляване използването на пестициди (Еко-НИП); Екосхема за екологично поддържане на трайните насаждения (Еко-ТН); Екосхема за екстензивно поддържане на постоянно затревените площи (Еко-ПЗП); Екосхема за поддържане и подобряване на биоразнообразието в горски екосистеми (Еко-ГТ); и Екосхема за разнообразяване на отглежданите култури (Еко-РОК).

Агроекологични интервенции

 

До 20 май трябваше да бъдат изплатени средствата по четири агроекологични интервенции: Насърчаване използването на култури и сортове, устойчиви към климатичните условия; Опазване на застрашени от изчезване местни сортове, важни за селското стопанство; Насърчаване на естественото опрашване и Възстановяване и поддържане на деградирали пасищни територии. Седмото направление за Хуманно отношение към животните и антимикробна резистентност (ХЖ-АМР) е планирано до 20 юни. Парите за „Опазване на местни породи (автохтонни), важни за селското стопанство (ОМП)“ бяха изплатени на 14 май. Животновъди все още чакат подпомагането за „Традиционни практики за сезонна паша (пасторализъм) – (Паша)“, което беше планирано до 30 април.

Биологични интервенции

 

До 31 май трябваше да бъдат направени плащанията по 4-те направления в сектора: Биологично растениевъдство (БР), Биологично растениевъдство в преход (БРП), Биологично пчеларство (БП) и Биологично пчеларство в преход (БПП). Оторизациите по тези интервенции обаче ще станат факт, едва след като бъдат извършени всички необходими проверки за биологичното състояние на стопанствата. За сравнение миналата година ДФЗ изплати над 51 млн. лв. на 3 035 стопани по мярка 11 „Биологично земеделие“ за Кампания 2022 г. на 22 юни.

Натура 2000

 

От 1 до 30 юни предстоят плащанията за земеделски земи в зони от Натура 2000. За сравнение за предходната Кампания 2022 парите бяха преведени на две части – през декември 2022 г. и 12 май 2023 г. Общо оторизираните средства по Натура 2000 за Кампания 2022 бяха 59 270 949,14 лв.

Плащане за памук

 

До 30 април трябваше да бъдат изплатени средствата по интервенцията „Специално плащане за култура – памук“. Преди година 56 памукопроизводители получиха близо 2 млн. лв. за Кампания 2022 на 27 април.

Помощ за напояване

 

Очаква се прием по схемата на държавна „Помощ в подкрепа на разходи за вода за напояване при отглеждане на земеделски култури“ за 2024 г. Общият бюджет е 16 млн. лв., а максималният интензитет е до 280 000 евро на предприятие с дейност в първичното производство. Важно условие е стопаните да имат сключен договор за 2024 г. с доставчик на услугата „Доставяне на вода за напояване“. 

De minimis за картофи, черупкови плодове и гъби

 

Очаква се отваряне на прием на заявления по държавна помощ de minimis за 2024 г. за производителите на картофи, черупкови плодове и гъби. Финансовият ресурс е разпределен, както следва: за картофи – 7 000 000 лв., за черупкови плодове (орехи, бадеми и лешници) – 5 000 000 лв., и за култивирани гъби – 1 000 000 лв. Допустими са площите, декларирани по интервенцията „Основното подпомагане на доходите за устойчивост“ (ОПДУ) за Кампания 2023.

Кредити за пчелари

 

От 3 юни до 3 юли пчеларите могат да кандидатстват за кредити от Държавен фонд „Земеделие“ за реализиране на одобрените им проекти по пчеларските интервенции от Стратегическия план за земеделие. Приемът на заявления ще се осъществява чрез Системата за електронни услуги (СЕУ). Отпусканите кредити ще са до 95 % от размера на полагащата се безвъзмездна финансова помощ.

Зимни пръскания

 

До 17 юни следва да бъдат изплатени средствата по допълнителния прием на държавната "Помощ за компенсиране разходите на земеделските стопани, свързани с изпълнение на мерки по Националната програма за контрол на вредителите в трайните насаждения през зимния период". Заявления се приемаха от 13 до 31 май 2024 г. На 22 май общо 3 192 стопани вече получиха над 5,1 млн. лв. по схемата за зимни пръскания.

Данъчна кампания 2024

 

До 1 юли земеделските стопани, регистрирани като фирма или еднолични търговци, подават данъчните си декларации по електронен път, по пощата и в офисите на НАП. Това е и срокът, в който и фирмите трябва да декларират корпоративен данък съгласно чл. 92 от Закона за корпоративното подоходно облагане, данък върху разходите, данък върху приходите на бюджетните предприятия, както и данък върху дейността от опериране на кораби.

Годишен отчет

 

До 1 юли се подава годишен отчет за 2023 г. към Националния статистически институт (НСИ). Задължението е както на юридическите лица, така и на физическите лица, включително земеделските стопани, за осъществяваната от тях стопанска дейност. Това е задължително условие, за да отговаряте на критерия за „активен земеделски стопанин" и да си получите субсидиите, за които сте кандидатствали.

Застраховане на селскостопанска продукция

 

До 31 юли земеделските стопани могат да кандидатстват по схемата за подпомагане „Помощ за съфинансиране на застрахователни премии при застраховане на селскостопанска продукция“. За тази година утвърденият бюджет е 3 млн. лв. Максималната подкрепа от ДФЗ е до 70% от премията, а за зърнени култури - до 50%.

Хуманно отношение към птици и свине

 

Кандидатстването за подпомагане за отглеждане на свине-майки по схемата за хуманно отношение, както и за първи транш за подпомагане на прасета за угояване беше от 10 до 22 май 2024 г. Изплащането на помощта е след 30 май. Вторият транш за подпомагане на прасета за угояване ще е отворен за прием на заявления от 4 до 20 септември, а третият – от 6 до 20 октомври 2024 г. Срокът за изплащане на помощта е до един месец след крайната дата за подаване на заявления.

Борба с теления червей

 

До 10 юни производителите на картофи кандидатстват по схемата за държавна помощ за мерките срещу теления червей, както и представят отчетни документи за извършените дейности. Крайният срок за плащане е 28 юни. Бюджетът по помощта е 2 млн. лв. за 2024 г. 

Борба с доматения миниращ молец

 

До 14 октомври се приемат документи по схемата “Помощ за компенсиране разходите на земеделски стопани, свързани с изпълнение на мерки по „Национална програма от мерки за контрол на Доматен миниращ молец". Срокът за отчитане и представяне на документи е до 31 октомври, а за изплащане на средствата – 16 декември. Общият бюджет за тази година е 500 хил. лв. 

Лозарски интервенции

 

До 15 юни гроздопроизводителите подават заявления за финансиране по интервенция „Застраховане на реколтата“. Важно условие е лозарите вече да са застраховали реколтата си в избрана от тях застрахователна компания. От 3 до 16 юни се предвижда и втори прием по други две интервенции – “Инвестиции в лозаро-винарския сектор” и “Инвестиции в екологични съоръжения”. Отварянето им обаче е само за стопани, заявили авансови плащания за проектите си.