Подайте възможно най-скоро заявлението си по чл. 70 от Правилника за прилагане на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ППЗСПЗЗ) за стопанската 2023/2024 г. За това призовават от Областните дирекции по земеделие. 

Гласувайте: Планирате ли инвестиции в стопанството си през тази година?

Съгласно чл. 70, ал. 1 от правилника, ползвателите на земеделски земи могат да подават в общинската служба по земеделие по местонахождението на имотите заявление за участие в споразумение за ползване по чл. 37в Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ЗСПЗЗ). В заявлението се посочват имотите, ползвани на правно основание, съгласно регистрираните в общинската служба по земеделие договори и/или документи за собственост, с които ползвателят желае да участва в масиви за ползване по споразумение.

В тази връзка, ръководствата на областните дирекции "Земеделие" молят всички ползватели, които ще обработват земеделски земи през стопанската 2023/2024 г., в най-кратки срокове, да представят в общинските служби по земеделие нерегистрираните сключени договори - едногодишни и многогодишни и документи за собственост, за регистрация преди подаване на заявлението по чл. 70 от ППЗСПЗЗ. 

Какви са сроковете?

В Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, както и в ППЗСПЗЗ няма указан срок за регистрация на договорите и документите за собственост, обясняват от Областна дирекция "Земеделие"  - Ямбол. В общинските служби по земеделие приемат и регистрират тези документи за следващата стопанска година, в случая за 2023/2024 от 01 октомври 2022 г.

В 10-дневен срок от вписването им в служба по вписванията към съответния районен съд, нотариално заверените договори за аренда и наем, които имат за обект земеделски земи, се вписват в регистър по местонахождението им, а тези с обект движими или недвижими вещи за земеделско производство по постоянен адрес на арендатора – физическо лице или едноличен търговец, или по седалище или адрес на управление на юридическото лице – арендатор.

На регистриране подлежат вписани в нотариалните книги договори за аренда или наем, които имат за обект:
- земеделска земя;
- земеделска земя и движими или недвижими вещи за земеделско производство;
- движими или недвижими вещи за земеделско производство.

Всеки договор за аренда или наем се вписва в регистъра под регистрационен номер. Въз основа на вписването на договора за аренда или наем се издава регистрационен талон.

Какво е необходимо да приготвите предварително:
- Заявление по образец;
- Копие от вписаните в служба по вписване договори за аренда или наем;
- Невписаните едногодишни договори за наем се представят с актуални удостоверение за наследници;
- Нотариално заверено пълномощно – само ако пълномощник заявява административна услуга.