Собствениците на имоти в стопански дворове - организации по параграф 12 от ПРЗ на Закона за собствеността и ползването на земеделска земя - бивши стопански дворове, както и на сгради и съоръжения в тях, трябва да представят документите си за собственост. Това съобщават от Областна дирекция Земеделие - Хасково.

Документите се предоставят в съответните общински служби по земеделие по местонахождение на имота с цел въвеждане на данните за собственост в създадените регистри и във връзка с процедура по оцифряване на стопанските дворове.


Срокът е до 30 април 2016 година.