Комисията по земеделие и гори на първото си заседание за 2009 год. на 21 януари е изслушала политиката на агроведомството относно ефективното използване на земите от Държавния поземлен фонд, представена от министър Валери Цветанов.
 
С последните изменения и допълнения на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи се усъвършенстват процедурите при разпоредителни сделки с тези земи, като интересите на държавата се гарантират максимално, е посочил министърът.

Предвиденият законов ред урежда възможността по искане на общините да им бъдат предоставяни за управление мери и пасища от Държавния поземлен фонд за отглеждане на пасищни животни в съответствие с условията за поддържане на земята в добро земеделско и екологично състояние. Мерите и пасищата от държавния фонд, които не са предоставени на общините, да се оставят за ползване само по предназначение под наем или под аренда на лица, които отглеждат пасищни животни или поемат задължението да ги поддържат в добро земеделско и екологично състояние за срок от 5 години. Трябва да има пълна прозрачност при обявяване земите от фонда и контрол при провеждането на тръжните процедури при отдаване под наем и аренда.

За лица, ползвали без правно основание земеделски земи от ДПФ, е въведен строг ред на санкции за неправомерните ползватели. Министерството на земеделието и храните е одобрило стратегия за комасация на земеделски земи, в която се предлага създаването на поземлена банка. Част от свободните земи от ДПФ могат да служат като основа на банката, която чрез напълно пазарни механизми ще формира оптимални по размери земеделски имоти, собственост на фонда.

По-късно тези държавни имоти могат да се продават, заменят, предоставят за разсрочено плащане на земеделски стопани и млади фермери за създаване на земеделски стопанства, които отговарят на производствените им нужди.

Предстои във връзка с новите постановки общинските земеделски служби и областните дирекции отново да направят рекапитулация за държавните и общинските земи и да обявят свободните за ползване от производители. /Монт-прес online