Днес, 25 септември изтича срокът за раздаването на ваучерите за гориво по Схемата за държавна помощ „Намалена акцизна ставка върху газьола, използван при първичното селскостопанско производство, чрез използване на система от ваучери”. 
 
През този втори етап на помощта стопаните получават ваучери за количеството гориво, представляващо разликата между действително изразходения през календарната 2014 г. газьол и вече получената помощ с ваучерите от първия етап. Земеделски стопанин, който на първия етап е получил помощ за повече гориво отколкото реално е изразходил, няма да получи такава. За да се получат ваучерите е необходимо да се представи валиден документ за самоличност, заверена за 2014/2015 г. регистрационна карта за земеделски стопанин по Наредба 3 от 1999 г. и нотариално заверено пълномощно, ако се получават от упълномощено лице.
 
Ваучерът се състои от три части - А, Б и В. Част А и Б се предоставят на стопанина, а част В с приемателно-предавателен протокол остава и се съхранява в Общинската служба по земеделие. Ваучери за гориво с нарушена цялост и повредени защити не могат да се ползват. Земеделският стопанин ползва помощта, като предоставя част А от ваучера на търговец на гориво и той е необходимо да го приеме. От търговеца, стопанинът трябва да изиска да завери с подпис и печат част Б на ваучера, да прикрепи фактурата за закупеното гориво и да впише в нея серията и номера му. Част Б се съхранява заедно с прикрепената фактура за срок от 5 години.
 
Неизползваните ваучери трябва да се върнат в общинските служби „Земеделие”, което се извършва с подписването на приемателно-предавателен протокол, който е доказателство за връщането им.
 

 

© 2015 Всички права запазени. Позоваването на Фермер.БГ е задължително!