Петчленен състав на Върховния административен съд (ВАС) окончателно обяви за нищожна Методиката за определяне на санкции във връзка с нарушения, установени по подмярка 4.1 от Програма за развитие на селските райони 2014 – 2020 г., съобщиха от съда и с това съдебната сага вижда своя финал.

С решението по административно дело № 9034 от 2021 г. касационната инстанция остави в сила решението на тричленен състав на ВАС по административ
но дело № 9424/2019 г. от юни миналата година.

Причината е, че изпълнителният директор на Държавен фонд „Земеделие" (ДФЗ), утвърдил методиката не е овластен нито от Конституцията, нито от закон да издава такива нормативни административни актове.

Липсата на законово определена компетентност за издаването на даден нормативен акт прави същия нищожен. Само законът може да оправомощи даден орган в държавата да издаде нормативен акт. 3аконодателят е този, който преценя необходимостта от правна регламентация с подзаконов нормативен акт, т.е. степента на правна абстракция на нормите, той определя коя материя трябва да бъде регламентирана на подзаконово ниво и кой е органът, който да стори това“, пише в решението на касационната инстанция.

Съгласно чл. 2, ал. 1 от Закона за нормативните актове, нормативни актове могат да издават само органите, предвидени от Конституцията, или от закон. Методиката не е обнародвана и в Държавен вестник.

Как започва всичко?

Методиката излиза на 1 юни 2016 г., с цел да се прилага при неспазване на критерии за допустимост по подмярка 4.1, различни от размера на площите или броя на животните, както и на ангажименти или други задължения. Състои се от две части - документ и таблица, която определя размера на санкциите.

През 2019 г. обаче тя е обжалвана от фермерката Александра Стоянова във ВАС, с искане за обявяване на нейната нищожност. Това става ясно от определение на съда от същата година, което насрочва и дата за делото. Мотивите на жалбоподателя са, че правната същност на методиката представлява подзаконов нормативен акт, но издателят на акта не притежава материална компетентност на издаването му.

В хода на делото юрисконсултите на ДФЗ оспорват твърдението, като заявяват, че методиката не е нормативен подзаконов акт, не поражда самостоятелни права и задължения за ползвателите по подмярка 4.1 и няма директен ефект.

Решението на ВАС, излязло на 8 юни 2020 г., обаче постановява в полза на жалбоподателя Стоянова. Според магистратите методиката отговаря на всички критерии за нормативен административен акт. Изпълнителният директор на ДФЗ не е бил овластен нито от Конституцията, нито от закон да издава подзаконови нормативни актове, се пише в решението на съда.

Констатираният порок е от естество, което обуславя недействителността на оспорения нормативен административен акт, поради което следва да се прогласи нищожността му, заключава ВАС тогава.