В последния вариант на Програмата за развитие на селските райони 2014-2020, която бе изпратена на 26-и Февруари в Брюксел, отново се връща опцията ЕООД да бъде допустим бенефициент по мярка 6.1 Млад фермер, съобщава на своята страница Асоциация на българските села.

В случай, че младия земеделски стопанин не се е установил като единствен ръководител на стопанството, той може да получи финансова помощ, при положение, че всички ръководители на земеделското стопанство отговарят на определението за млад земеделски стопанин. Във всички случаи контролът върху стопанството се упражнява от младия земеделски стопанин. В случай, че подпомагането се отнася до стопанство, притежавано от юридическо лице, младият земеделски стопанин трябва да упражнява ефективен и дългосрочен контрол върху юридическото лице по отношение на решенията, свързани с управлението, ползите и финансовите рискове.

Изискване към бенефициентите по мярка 6.1 е да имат Стандартен производствен обем (СПО) между 8000 и 16 000 евро, който отговаря на средната стойност за даден район за всеки един земеделски продукт. Всяка земя, която се взима предвид при определяне на първоначалните минимални СПО да е с представен документ за собственост и/или договор за аренда/наем с минимален срок от 5 години.

Когато кандидатът не покрива изискванията за професионални умения и познания, може да бъде одобрен при условие, че поеме ангажимент в бизнес плана, в рамките на 36 месеца от момента на вземане на решение за отпускане на помощта, да покрие тези изисквания.

Подпомагането се предоставя само при представен бизнес план, като изпълнението на този бизнес план трябва да започне в рамките на 9 месеца считано от датата на решението за отпускане на помощта.

В процесът на оценка проектите се класират и се дава приоритет на:
- Проекти, които се изпълняват от бенефициенти, които имат завършено средно и/или висше образование в областта на селското стопанство, ветеринарната медицина или икономическо образование със земеделска насоченост;
- Проекти, които се изпълняват в сектор „Животновъдство”
- Проекти, които се изпълняват в сектор „Плодове и зеленчуци”
- Проекти на млади фермери, чиито стопанства са в процес на преход към биологично производство или са преминали към биологично производство на земеделски продукти и храни по смисъла на Регламент на Съвета (ЕО) № 834/2007 от 28 юни 2007 г. относно биологичното производство и етикетирането на биологични продукти и за отмяна на Регламент (ЕИО) 2092/91.
- Проекти на млади фермери, които създават заетост и нови работни места

Комбиниране на мярка 6.1 (Млад фермер) с други мерки
Заявлението по мярката може да даде възможност на младия земеделски стопанин да кандидатства и по други мерки от програмата, в това число мярка 4, подмярка 6.4. Подаденото заявление ще бъде оценявано в съответствие с критериите за допустимост и подбор на правилата и разпоредбите на съответната мярка.


Контрол по мярка 6.1 ще се извършва чрез посещения и проверки
Проблемът свързан със закъснения в обработката на заявленията за подпомагане и плащане ще бъде предотвратен, чрез децентрализирането й.  Опитът от прилагане на мярка 112 „Създаване на стопанства на млади фермери“ показва, че децентрализирането й съкращава времето на обработка на документите и се рационализират процедурите за контрол, като се премахват дублиращите проверки, чрез което се намалява значително времето за обработка на заявленията.

Българските власти ще извършват посещения и проверки на място на одобрени млади земеделски стопани.Посещенията и проверките ще бъдат осъществени  на база риск анализ всяка стопанска година, с цел правилното изпълнение на бизнес плана.Проверките включват както системни административни проверки на всички заявления за подпомагане, така и проверки на място.

Младият земеделски стопанин не е допустим за второ плащане, ако:
- не е покрил изискванията за професионални умения и познания в рамките на 36 месеца от момента на вземане на решение за отпускане на помощта;
- не е изпълнил всички заложени в бизнес плана дейности, инвестиции и цели към периода на проверка.В случай на възникване на форсмажорни обстоятелства водещи до неизпълнение на договорни задължения, ползвателят не възстановява получената на първо плащане финансова помощ, но е недопустим за второ.

В линкът по-долу можете да изтеглите цялата ПРСР, изпратена до Брюксел в края на Февруари:


 

© 2015 Всички права запазени. Позоваването на Фермер.БГ е задължително!