Община Тервел продължава да прецизира статута на обработваемите площи в землищата си. На предстоящо заседание на Общинския съвет ще бъде гласувана нова промяна в начина на трайно ползване за част от парцелите.

Сигнал: Общинските земи, пасища и мери не стигат до животновъдите!

Терени, които се момента се обработват като земеделски земи, но са със статут на урбанизирана територия, ще бъдат прекатегоризирани като ниви. 
 

Това изискване се налага от писмо на ОД „Земеделие“ – Добрич, в което се посочва необходимостта от промяна на статута на земите. Оказва се, че софтуерният продукт, с който се тестват споразуменията за ежегодно разпределение на земеделските земи между ползвателите им, изключва този вид територии поради предназначението им като „урбанизирани територии“.

Това се явява пречка както за правните основания за ползване на земеделската земя, така и за последващо кандидатстване по схемите и мерките за директни плащания от ДФЗ. 

Община Тервел е отдала под наем значителна част такива терени. Промяна в начина на трайно ползване ще предостави възможност те да бъдат отдадени под наем като земеделска земя и това от своя страна ще донесе приходи на община Тервел. Фактическото състояние на имотите и ползвателите няма да се промени, по-скоро стопаните ще имат възможност да се възползват от национални и европейски доплащания. 
Всички причини за промяната на земите ще бъде обсъдено от общинските съветници на сесия. Тогава те ще гласуват и отдаването чрез таен търг на земеделски парцели за срок от 5 години. 

ОД „Земеделие“ – Добрич е изпратила писма до всички добриджански общини Балчик, Добрич, Добричка, Генерал Тошево, Каварна, Крушари и Шабла, за да актуализират и променят статута на тези земи, при които има разминаване „де факто“ и „де юре“.