Голям дълг от миналото на Министерството на земеделието, храните и горите (МЗХГ) към държавната фирма „Напоителни системи“ на стойност близо 5,7 млн. лв. затруднява дейността на компанията на фона на задълбочаващата се суша.
 
 
Това стана ясно от отчет на „Напоителни системи“ за деветте месеца на тази година, публикуван от Министерството на финансите.
Документът изтъква, че фирмата има начислени вземания от МЗХГ за периода 2011-2013 г. в размер на 5,668 млн. лв. с ДДС. Промяна в Закона за водите е изисквала сумата да бъде изплатена до края на март 2014 г., но това не е станало.
 
„Поради неосъщественото финансиране дейността на дружеството е затруднена“, отбелязва сега изпълнителният директор на компанията Снежина Динева.
 
Независимо от това компанията отчита подобряване на резултатите си през тази година. За деветмесечието „Напоителни системи“ отчита печалба от 2,418 млн. лв. при загуба от 674 хил. лв. през същия период на миналата година.
 
 
Приходите на „Напоителни системи“ сега са 31,987 млн. лв. Сумата е с 4,780 млн. лв. или с 18% над отчетената по същото време на 2017 г. Едва четвърт от парите са получени за услугата напояване - 8,929 млн. лв. Огромната част от приходите са средствата за поддръжка на обектите за опазване от вредното въздействие на водите - 15,359 млн. лв. с ДДС. Постъпленията от промишлено водоподаване за деветмесечието са 5,511 млн. лв.
 
В същото време разходите са в размер на 29,569 млн. лв. Две трети от тях – 20,273 млн. лв., са за заплати и осигурителни вноски на персонала, който наброява 1810 човека.
 
За материали дружеството е изразходвало 3,915 млн. лв., а за външни услуги - 2,054 млн. лв. Нарастват вземанията на „Напоителни системи“ от клиенти и доставчици. Стойността на дълговете на партньори се увеличава на годишна база от 7,589 млн. лв. на 11,274 млн. лв.
 
„През третото тримесечие на 2018 г. са предприемани своевременни превантивни действия за осигуряване на свободен обем в язовирите, проводимост на речните легла, постоянно наблюдение на водните нива на язовирите и на речните корита, като са информирани областните и местните власти, басейновите дирекции и МВР за възникнали опасности от наводнение, изпускане на води при преминаване на високи вълни и извършване на ремонтни работи“, отбелязва изпълнителният директор.