Стартира общественото обсъждане на насоките за кандидатстване по подмярка 4.3 от ПРСР за инвестиции в напоителна инфраструктура, съобщиха от Областния информационен център в Добрич.

Готови са насоките за кандидатстване по подмярка 4.3 за напояване

Дългоочакваният прием е с фокус към възстановяване на съществуващата инфраструктура и внедряване на съоръжения и услуги за доставка на вода на земеделските стопани. 

Десетилетия назад напояването има сериозни традиции в Добричка област, особено в крайморските общини Каварна, Шабла и Балчик. Благодарение на това там се развива зеленчукопроизводство - на открито и в оранжерии. Използваните тогава съоръжения отдавна са разрушени и на места се виждат останки от тях.

Напояването е единственият шанс за спасяване на зеленчукопроизводството и овощарството в Добруджа, категорични са стопаните. 

Шанс за възраждане на производството дава подмярка 4.3. Идеята е подобрените или внедрени напоителни системи да са базирани на по-ефективното използване на водата, да поддържат доброто състояние на водните тела, да насърчават икономиите на вода и въвеждането на енергийно ефективни технологии.

По подмярката са предвидени две процедури за възстановяване на същестуващи хидромелиоративни съоръжения.

Първата процедура е насочена към „Напоителни системи” ЕАД и е с общ размер на средствата от 88 млн. 831 хил.лв., а втората - към сдруженията за напояване с бюджет от 9 млн. 870 хил.лв.

Всички кандидати трябва да са собственици на системи за напояване, за които се отнася проектното предложение, или да имат права за ползване на такива чрез действащ договор за срок най-малко до 15 септември 2023 г.

За всички бенефициенти минималният размер на допустимите разходи за едно проектно предложение е не по-малко от 15 000 евро, а максималният размер на допустимите разходи за целия период на прилагане на подмярката не може да надхвърля съответно 6 млн. евро за „Напоителни системи” ЕАД и 1, 500 млн. евро за сдружения за напояване.

Максималният размер на безвъзмездната финансова помощ е в размер до 100% от общия размер на допустимите за финансово подпомагане разходи. 
 

Какво могат да предприемат бенефициентите? 

Финансирането е насочено към ремонт, реконструкция и рехабилитация на съществуващи хидромелиоративни съоръжения, закупуване и инсталиране на ново оборудване за напояване, измерване и мониторинг.

В обсега на подмярката са и напоителни съоръжения, пряко свързани с подобряване на енергийната ефективност, опазване на околната среда и подобряване на проводимостта.