Още през юли 2020 г. тогавашният земеделски зам.-министър Янко Иванов обяви, че се готви изцяло нов Закон за ветеринарномедицинската дейност (ЗВМД). Това се случи на заседание на парламентарната Комисия по земеделие, докато се обсъждаха поредните частични промени в настоящия закон. 

По-високите посевни норми са решаващи за късните ноемврийски сеитби

Година по-късно, през август 2021 г., Министерството на земеделието публикува въпросник, с който искаше да сондира мнението на всички заинтересовани страни. В него за първи път се заговори за идеята да се въведе взаимоспомагателен фонд с финансовото участие на държавата и стопаните, като всички животни трябва да бъдат със задължителна здравна осигуровка.

Този въпросник обаче беше свален от страницата на ресорното министерство седмица по-късно. На 15 октомври той бе качен отново, но леко модифициран. И по-важното е, че никъде вече не се говори за такъв фонд и задължителни застраховки. Това обаче не означава, че няма да ги видим изневиделица в подготвения проектозакон.

Сред посочените 15 въпроса откриваме такива, като:

•    Смятате ли за правилно земеделските стопани, които не са въвели нормативно определените мерки, да получават субсидии и помощи от държавния бюджет?
•    Смятате ли, че органите на местната власт трябва да бъдат ангажирани в процеса по регистрация на обектите тип „лично стопанство“?
•    Смятате ли, че е необходимо изискванията, касаещи ветеринарните лекарствени продукти (ВЛП), да се отделят в отделен закон?
•    Считате ли, че е необходимо да се забрани продажбата на ВЛП директно от търговеца на едро на собственика или ползвателя на животновъдния обект дори след представяне на ветеринарна рецепта?
•    Смятате ли, че е правилно да се въведе възможност за регистриране на групови ветеринарномедицински практики?

Възможността за регистрация на такава групова практика e нов момент. Идеята е собственик на ветеринарномедицинско заведение да бъде физическо или юридическо лице, а управител на груповата практика – да е само ветеринарен лекар, избран на общото ѝ събрание. За нейната регистрация ще се подава заявление до директора на съответната Областна дирекция по безопасност на храните. Ветеринарните лекари както и до момента ще трябва да имат личен щемпел по образец, утвърден от изпълнителния директор на БАБХ и Български ветеринарен съюз.

Нека припомним кои са другите важни промени в Закона, които се предлагат. Режимът на обектите, в които ще се отглеждат животни, се разделя на два вида – регистрационен и одобрителен. За личните стопанства, където се отглеждат животни за лични нужди, няма да се изисква проверка на място от контролния орган. Такъв обект ще се регистрира само чрез подаване на заявление от съответния оператор без такса. 

Останалите животновъдни обекти, независимо от вида на животните, които ще се отглеждат и капацитета им, ще получат одобрение след предварително изпратени документи и проверка на място за съответствие на всички ветеринарномедицински изисквания.

Населените места във всяка община ще създадат събирателни пунктове за умрели животни, отглеждани в лични стопанства, и странични животински продукти (СЖП) след клане, предназначено за домашно потребление. За всички собственици на такива обекти ще отпадне задължението сами да ги унищожават и обезвреждат.

Ако имате мнение по тези въпроси и искате то да бъде чуто, попълнете краткия въпросник до 15 ноември, след което го изпратете по имейл на [email protected]