Условността и новият модел за прилагане бяха основните теми, обсъждани на заседанието на работна група по Хоризонтални въпроси към Съвета на ЕС. Финландското председателство представи ревизиран вариант на текстовете от регламента относно условността и Системата за съвети в земеделието.

Реформата на ОСП – оттам, докъдето стигна

Повечето държави членки, включително България, се изказаха позитивно за предложените изменения от Председателството, определяйки ги като крачка в правилната посока и приближаване към постигането на компромис. 

Измененията в ДЗЕС 1 относно опазване на пасищата, ДЗЕС 8 относно практиките за опазване на потенциала на почвите и ДЗЕС 9 относно опазване на биоразнообразието съответстват на позицията на България, съобщава ОДЗ-Кюстендил.

Финландското председателство и Ирландия представиха примери за годишно уравняване по интервенции в Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) – относно съвети в земеделието, „умни села“ и интуиции в стопанствата. ЕК повтори своята позиция, че индикаторите и за продукт, и за резултат трябва да бъдат докладвани годишно за целите на уравняването на сметките и проследяване нивото на изпълнение. 

ЕК направи презентация с основни положения, свързани с индикаторите. Фишовете по отделните индикатори ще бъдат детайлно обсъждани в Експерта група GREXE, чиито заседания са планирани през октомври и ноември. Дискусиите по проекта на регламенти за ОСП след 2020 щe продължaт на заседание на 16 септември. Заедно с това работна група по Финансови въпроси ще проведе среща на 19 септември, а работна група по Хоризонтални въпроси – на 25 септември.
 

Следете темата и на cap4us.agri.bg