Министерският съвет прие промени в Закона за корпоративното подоходно облагане. Те засягат и земеделските производители, които се възползват от държавната „Помощ за инвестиции в земеделски стопанства чрез преотстъпване на корпоративен данък”.

Готвят се данъчни промени, вижте какви

Промяната, заложена наскоро, се състои в удължаване на срока за изпълнение на инвестициите. Съгласно предложението преотстъпеният корпоративен данък за 2019 и 2020 г. следва да бъде инвестиран в рамките не на една, а на две години от годината, за която е преотстъпването. Мярката обаче ще се прилага след разрешение от ЕК.

Проектът на указанията вече е качен на сайта на Министерството на земеделието, където също се прави уточнението, че "удължаването на срока се прилага след получаване на разписка с идентификационния номер на помощта от Европейската комисия за промяна на условията на схемата". А дотогава ще важи следното: 

Данъчното облекчение за данъчна 2020 г. ще се ползва с подаване на Годишната данъчна декларация до 31.03.2021 г. Инвестицията следва да бъде извършена до края на 2021 г.

Бюджетът на схемата се формира като част от годишно предвидените данъци, които няма да бъдат събирани за периода 2014 г. – 2020 г. или общия размер на преотстъпения данък на данъчно задължените лица за периода на прилагане на схемата.

Бюджетът за периода на прилагане е определен на база информацията, предоставена от НАП, за размера на преотстъпения данък за данъчни години от 2010 до 2013.

Предвижда се през периода, който включва данъчни години от 2014 г. до 2020 г., максималният бюджет да бъде 455 млн. лв. за периода на прилагане.

При формиране на бюджета е използван максималният годишен преотстъпен данък за периода 2010 – 2013 г. В общия бюджет на схемата са включени средства за преотстъпване на корпоративен данък и за данъчна 2020 г.

За допустими по схемата се считат инвестициите в нова сграда, необходима за производство на непреработена растителна и животинска продукция, както и в нова земеделска техника. Тук се изключват инвестиции в напояване.