Книгата „Предизвикателствата пред българското земеделие и селските райони за прилагането на новата ОСП“ на доц. д-р Божидар Иванов и екип от учени е под печат, обявиха от Селскостопанската академия (ССА). Разработката е част от научноизследователски проект към Института по аграрна икономика.

Как да заредите shape файл в СЕУ на ДФЗ?

Целта на изследването е на основата на задълбочен анализ на състоянието на основните подотрасли на българското земеделие и на въздействието на различните инструменти на подпомагане по ОСП да се разработят сценарии, разкриващи производственото развитие в следващия програмен период 2021-2027 г.

“Това ще послужи да се проследят ефектите и силата на въздействие, което има подпомагането по различни линии”, твърдят авторите.

Обект на изследването са растениевъдството (полски, протеинови култури, зеленчуко-производство и овощарство), животновъдство (млечно животновъдство). Разработване на сценарии на въздействие е направено и за ефектите и резултатите върху структурата на земеделските стопанства. 

Значително място в анализа е отделено на „Зелената сделка” на ЕС, като специално внимание и прогнозна оценка за преките и непреки последствия върху социалноикономическите аспекти на средата е разработена и осъществена.

Социално-икономически и сценариен анализ е направен и в областта на селските райони, като тясната помощ по линия на развитие на селските райони е взета като независима променлива за проектиране тенденции на движение по отношение на броя на населението и състоянието на безработицата.

В научния труд са разгледани и други икономически фактори, имащи отношение към пазарната среда. Корпоративната задлъжнялост например в глобален план достига 72 трил. долара през 2019 г. и вече представлява 92% от световното производство, докато през 2009 г. е формирала 84%. 

Вижте цялата книга тук.