Вписването в регистъра на тютюнопроизводителите продължава до 30 април.
 
 
Първоначалният срок беше до 30 март, но се наложи удължаване заради проблеми в ИСАК и забавен старт по кампанията за очертаване на площи. 
 
Удължаване на срока се наложи и заради липса на договори между тютюнопроизводители и оператори, както и трудности по идентификацията на правни основания за ползване на площите, конкретизираха от Националната асоциация на тютюнопроизводителите (НАТ-2010).
 
За вписване в регистъра тютюнопроизводителите представят:
 
1. Копие от сключените договори за изкупуване на суров тютюн;
 
2. Документ за правното основание за ползване на земеделски земи с площ над 5 дка.
 
3. Информация, индивидуализираща земеделските земи, върху които се отглежда тютюн с площ до 5 дка.
 
4. Копие от протокола за количествата изкупен тютюн за предходната година