Центърът за оценка на риска към Българската агенция по безопасност на храните се преструктурира, като преминава на пряко подчинение на министъра на земеделието и храните. Това предвижда одобрен от правителството проект на закон за оценка на риска по хранителната верига, съобщиха от правителствената пресслужба.
 
Центърът ще бъде независим от органите, осъществяващи официалния контрол върху хранителната верига. Промените целят да се гарантира безпристрастността, обективността и прозрачността на научната оценка по безопасността на веригата.
 
Центърът няма да има контролни функции върху бизнес операторите и няма да провежда законодателната политика. Предвижда се той да предоставя по обективен и безпристрастен начин научно обоснован анализ, който да е основа при осъществяването на посочените процеси от компетентните органи на национално ниво. Сега съществуващият Център за оценка на риска е създаден със Закона за Българската агенция по безопасност на храните и извършва анализ и предоставя научни становища само в тези аспекти от хранителната верига, които са под контрола на БАБХ.