Действащият Център за оценка на риска, създаден със Закона за Българската агенция по безопасност на храните през 2011 г., се превръща в Център за оценка на риска по хранителната верига (ЦОРХВ) към министъра на земеделието и храните. Това става ясно от законопроект, публикуван за обществено обсъждане. 
 
В България през 2011 г. със Закона за Българската агенция по безопасност на храните е създаден Център за оценка на риска, като самостоятелно юридическо лице в структурата на Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ). Съгласно действащото законодателство директорът на Центъра за оценка на риска е на пряко подчинение на изпълнителния директор на БАБХ.
 
Сега съществуващият Център за оценка на риска, обаче, от една страна, извършва анализ и предоставя научни становища само в тези аспекти от хранителната верига, които са под контрола на БАБХ. Съществуват аспекти в хранителната верига, които се контролират от други ведомства – Регионалните здравни инспекции към Министерството на здравеопазването, Регионалните инспекции по околната среда и водите към Министерството на околната среда и водите, както и към Министерството на земеделието и храните - Изпълнителна агенция по лозата и виното, Изпълнителна агенция по сортоизпитване, апробация и семеконтрол, Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури, които не са обхванати от дейността на сега съществуващия Център за оценка на риска. 
 
Предвид това, Центърът за оценка на риска следва да бъде преструктуриран в Център за оценка на риска по цялата хранителна верига, който да извършва научния анализ и да предоставя научна оценка на риска във всички аспекти на хранителната верига. 
 
Центърът за оценка на риска по хранителната верига няма да има контролни функции върху бизнес операторите по хранителната верига, няма да взима управленски решения и няма да провежда законодателната политика, а ще предоставя по обективен и безпристрастен начин научно обоснован анализ, който да е основата на осъществяването на посочените процеси от компетентните органи, на национално ниво, се посочва в доклада към проектозакона.

 

© 2015 Всички права запазени. Позоваването на Фермер.БГ е задължително!