В периода 2018 – 2020 г. три организации на производители на плодове и зеленчуци са получили подпомагане по схема „Оперативни програми“ на обща стойност 2 657 091, 28 лева от Европейския фонд за гарантиране в земеделието (ЕФГЗ) и Национално финансиране. Това ставя ясно от отговор на депутатски въпрос от страна на земеделския министър.

Как най-евтината вода в Европа стига 10 пъти по-скъпа до земеделците?

Изнесените данни за плащания по години са: 2018 г. - не е изплатена финансова помощ; 2019 г. - 1 673 194,66 лв.; 2020 г. - 983 896,62 лв. От Министерството на земеделието, храните и горите (МЗХГ) подчертават, че по линия на Европейския фонд за гарантиране на земеделието за момента е допустимо финансиране само за организациите на производители, признати в сектор „Плодове и зеленчуци“, чрез изпълнение на оперативни програми.

„Финансовото подпомагане на организации на производители на плодове и зеленчуци от ЕФГЗ е до 50% от действително направените по оперативната програма допустими разходи или 4,1% от стойността на предлаганата на пазара продукция. Предвидено е и национално съфинансиране в размер на 80% от вноските на членовете в оперативния фонд на организациите на производители или до 10% от стойността на предлаганата на пазара продукция на всяка организация“, се казва в отговора от МЗХГ.

От министерството припомнят и за подпомагането на групи и организации на производители чрез цялостно насочената към тях мярка 9 за учредяването им от ПРСР 2014-2020 г.

Максималният размер на безвъзмездната финансова помощ на година за всяка група или организация по мярка 9 е 100 000 евро.

До края на предходната година по тази мярка са сключени 30 административни договора на обща стойност  8 440 317 евро, като плащанията по договора са годишни, на база продажбите на селскостопански продукти, реализирани от съответната група или организация.

От ведомството допълват и че същите са приоритетно допустими кандидати за подпомагане за производството и преработката на селскостопански продукти. За този тип подпомагане през пролетта на тази година се очаква отваряне на приеми по инвестиционните мерки.

Към март 2021 г. в страната има действащи общо 34 организации на производители, от които за периода 2018 – 2020 г. са признати 17 от тях, също става ясно от изнесените данни. Разпределението им по сектори е: 1 организация на производители в сектор „Зърнено-житни и маслодайни култури“, 1 в сектор „Мляко и млечни продукти“, 10 в сектор „Плодове и зеленчуци“, 4 в сектор „Мед и пчелни продукти“, 1 в сектор „Месо и вълна“.

Според министерството политиката е да се стимулира сдружаването на земеделските производители чрез осигуряване на възможности за финансиране и инвестиционна подкрепа от еврофондовете.