Нов доклад на Европейската сметна палата сочи, че три четвърти от одитираните проекти, финансирани по схема на ЕС за заплащане на земеделските производители с цел подобряване на околната среда, не са разходно ефективни. По-голямата част от така наречените „инвестиции в непроизводствени дейности“ не са допринесли за защитата на ландшафта и биологичното разнообразие, съобщават от Европейската сметна палата.
[news]
 
Одиторите обаче откриха ясни индикации в 75 % от случаите, че разходите са прекалено високи или недостатъчно добре обосновани. Поради слабости при избора на инвестиции, не са били проверени както следва съгласно критериите за подбор дейности като например засаждане на живи плетове и възстановяване на влажни зони, в резултат на което са били финансирани недопустими проекти.
 
За периода 2007—2013 г. за инвестиции в непродуктивни дейности са изразходвани приблизително 860 млн. евро публични средства. Публичното финансиране от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони и националното съфинансиране често достигат до 100 % от общите допустими разходи. Одиторите посетиха четири държави членки, които заедно са изразходили 80 % от общия размер на разходите — Португалия, Дания, Обединеното кралство (Англия) и Италия (Пулия). Само пет от 28-те одитирани проекта са доказали, че са разходно ефективни. Докладът предупреждава, че този проблем може да не се ограничава само до извадката, тъй като проблемите произтичат от слабости в системите за управление и контрол на държавите членки.