Тревожна тенденция, свързана с меките зими и сухите лета и отказът ни да приемем, че климатът се променя, води до значителни проблеми с водните ресурси и пожарната безопасност. Жегата е на път да изпие водата от язовирите у нас, като Министерството на околната среда и водите предупреди, че нивата на 7 водоизточника са по-ниски спрямо минали години. Сред тях са и такива, които се ползват за питейни и битови нужди, а земеделци са притеснени, че няма с какво да напояват реколтата.

Ползваните основно за битово водоснабдяване язовири Тича, Камчия и Асеновец са по-празни, отколкото са били по това време на изминали години, алармират от Министерството на околната среда и водите. На този етап режим на водата за питейни нужди не се предвижда, но в язовир Камчия, който захранва близо 1 милион души във Варна, Бургас, морските курорти и част от Сливен, количествата вода са достатъчни само за половин година напред. Въпреки това, подаването на вода към морската столица е намалено с близо 20%.

"От няколко месеца предвид засушаването, което е в цяла България и малкият вток на вода в язовир Камчия, МОСВ е вземало мерки, така щото се отпуска лимитирано водоснабдяване," заяви за БНТ инж. Благовест Крачев, главен инженер на ВиК - Варна. Язовир Тича, който се използва за питейно битови нужди, напояване и производство на електроенергия, е пълен на 46% и захранва с вода Шумен, Велики Преслав и Търговище.

Заради сушата, притокът към водоема през последните дни е около 50 литра в секунда, а разходът – 3 хил. литра в секунда.

В допълнение към водните проблеми, засушаването увеличава и риска от пожари. Червен код за опасност от пожари беше обявен на територията на област Хасково. Областната администрация издаде заповед със списък от мерки за превенция на огнени стихии. Забранява се балирането на сено и обработката на пасища след 11:00 часа от 09.07.2024 г. до 01.09.2024 г.

Кметовете на населени места при обявен пожароопасен риск са задължени да информират местното население, земеделски стопани, работници, пастири, пчелари и посетителите в горските територии за опасността и мерките за превенция. Кметовете трябва да заострят вниманието на гражданите при извършване на дейности по почистване на пасища, ливади, горски територии и дворове в населените места и да създадат организация за участие на населението и доброволните формирования при гасенето на пожари.

Земеделците са изправени пред сериозни предизвикателства. Пред Агри.БГ Синан Вейсал, земеделски производител от Русе, посочва, че без напояване земеделие не може да се прави. Неговото стопанство е в непосредствена близост до река Дунав, но водата от реката не може да се ползва заради липсата на действаща инфраструктура.

Докато се говори за проблемите с язовирите и напоителните системи у нас, държави като Израел и Саудитска Арабия успешно се справят с подобни предизвикателства и превръщат пустинни територии в плодородни градини със съвременни системи за напояване. Междувременно, в България, редица земеделци се борят със загубите на вода и липсата на алтернативи за напояване, което застрашава техните стопанства и доходи.