Земеделските стопани, които отглеждат трайни насаждения могат автоматично да получат зелено директно плащане за площите си, тъй като за тези площи няма приложими зелени изисквания.
 
Зелени директни плащания се отпускат за допустимите площи по Схемата за единно плащане на площ (СЕПП) при условие, че в стопанството, доколкото са приложими за неговият вид и размер, се изпълняват зелените изисквания. Въпреки че зеленото плащане се отпуска за изпълнението на екологични изисквания, зелено плащане се дава само за допустимите площи по СЕПП. Право на зелено плащане имат стопаните с обработваеми земи, трайни насаждения и постоянно затревени площи. Зелените изисквания са 3: - диверсификация на културите – за обработваемата земя в стопанството; - запазване на постоянно затревените площи; - поддържане на 5% от обработваемата земя като екологично насочени площи. 
 
От Министерството на земделието и храните съобщиха, че бюджетът по Схемата за плащане за селскостопански практики, които са благоприятни за климата и околната среда (зелени директни плащания) за Кампания 2016 е в размер на 464.9 млн. лева. Ставката на хектар се определя на база окончателния размер на допустимата площ за текущата кампания.