До 10 април е срокът, който са ни подали от Министерството на земеделието, храните и горите (МЗХГ) за изпращане на предложения, свързани с проектонаредбата за условията и реда за установяване на изкуствено създадени условия по заявления за подпомагане със средства от Европейския фонд за гарантиране на земеделието и Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони. Това съобщиха от Националната асоциация на зърнопроизводителите (НАЗ) за Фермер.БГ.
 
 
Проектонаредбата бе публикувана на 13 февруари, а общественото обсъждане на документа продължи до 15 март. Първият вариант на документа предизвика редица дискусии и събра остри критики от бранша.
 
„Сигнализирали сме на нашия юрист, който ще подготви проект. Следва той да бъде дискутиран с организациите в сектора и с ръководството на ресорното министерство. Смятам, че другата седмица ще бъде готов“, обясниха от НАЗ.
 
Към настоящия момент в българското законодателство липсва легална дефиниция за „изкуствено създадени условия”. Именно затова желанието на сектора е в наредбата да бъде ясно разписано определението на това понятие.
 
 
Като основен критерий за „изкуствено създадени условия” в проектонаредбата е посочено единствено наличието на свързаност на кандидати, бенефициенти, ползватели на помощта или упълномощени техни представители. Без да е създадена дефиниция на посочените в чл.3 от проекта на наредба „лична, правна, икономическа, външна или структурна  свързаност” в следващите разпоредби е посочено, че индикаторите на база, на които ще се проверява за такава свързаност, ще се утвърждават със заповед на изпълнителния директор на ДФЗ-РА. 
 
Предоставената в проекта на наредба възможност субективно да се посочват индикатори, чрез които да се дефинира свързаност, различна от залегналата в националното ни законодателство, освен неправилна, е и изключително опасна. Още повече, че това ще става с административен акт, който ще може да се променя от лице, което е различно от автора на наредбата, смятат експерти.