Продажбите на пестициди остават почти непроменени, но рискът от употребата им в Европейския съюз (ЕС) намалява, сочи последният анализ на Евростат.

Парите от Плана за възстановяване: Възможно ли е да ги видим през крив макарон?

Въпреки че последно събраните данни са до 2018 г., ясно се отчита промяна във видовете активни вещества, използвани в препаратите за растителна защита и се очертава тенденция на спад в опасността от пестициди през второто десетилетие на 20. век. Продажбите на пестициди в ЕС са били около 360 000 тона през 2018 г. Важно уточнение е, че тези данни обхващат всички видове продажби, не само за използване в земеделието, но и в горското стопанство. 

От 2013 г. до 2018 г. рискът от употребата на пестициди намалява в повечето държави членки, като най-силно изразено е той в Румъния (-52%) и Дания (-48%). Има обаче няколко страни, където рискът се повишава, като Финландия (44%) и Латвия (40%). Такива увеличения се отчитат предимно в страни, започващи от изходно ниво, много по-ниско от средното за ЕС, се уточнява в статистиката.

В тази класация България също отчита спад в заплахата от употребата на пестициди - с около 20%.

Според Евростат консумацията на торове остава висока. Използваните минерални торове, азот и фосфор от земеделието са с висок индекс в периода 2007-2018 г.  Приблизително 11,3 млн. тона са употребените количества през 2018 г. 

Друга тенденция, която се забелязва, е намаляването на брутния азотен баланс.

„Когато хранителните вещества, използвани в селското стопанство не се усвояват от посевите, тяхното използване се счита за прекомерно и е свързано с екологични проблеми по отношение на замърсяването на водата, климата и намалено биоразнообразие. Брутният азотен баланс дава индикация за потенциалния излишък на азот (N) върху земеделските земи (kg N на хектар годишно)”, уточняват от Евростат.

Брутният азотен баланс за ЕС е намалял от приблизително средно 51 kg N на хектар годишно в периода 2004-2006 г. на 47 kg N на хектар годишно в периода 2013-2015 г. Минералните торове са представлявали 45% от азота в ЕС през 2014 г., а оборският тор - още 38%. 

По отношение на фосфора брутният баланс за ЕС е бил 1,2 кг на хектар годишно в периода 2013-2015 г. в сравнение с 3,9 кг на хектар годишно в периода 2004-2006 г. Това означава, че въпреки че остава годишен излишък, неговият размер е намалял.