Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 21 от 2007 г. за търговия на посевен материал от зърнени култури на пазара на Европейския съюз е подложен на обществено обсъждане от земеделското министерство.

Важното - слушайте в AgriПодкаст

Измененията се налагат заради нова Европейска директова (2021/415 на Комисията от 8 март 2021), с оглед адаптирането на таксономичните групи и наименования на някои видове семена и плевели към развитието на научно-техническите познания. 

Ботаническите наименования на твърдолистната власатка и на пълзящия пирей, както и ботаническите наименования на пшеницата, твърдата пшеница, спелтата, соргото и суданката, са били преразгледани в съответствие с правилата на Международния кодекс за номенклатурата на водорасли, гъби и растения, се обяснява в мотивите за изменението.

С проекта на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 21 от 2007 г.се въвежда Директива за изпълнение (ЕС) 2021/415, с която ще се актуализират ботаническите наименования на някои видове растения, които попадат в обхвата на Директива на Съвета от 14 юни 1966 година относно търговията със семена от фуражни култури.

С Наредба № 21 от 2007 г. за търговия на посевен материал от зърнени култури на пазара на Европейския се уреждат: категориите семена от зърнени култури, които се предлагат на пазара на ЕС; контролът на семената от официалните органи с цел сертификация; дейностите под контрола на официалните органи – полска инспекция и лабораторните анализи за посевни качества; условията, при които семената се предлагат на пазара; изискванията, на които трябва да отговарят семената при сертификация; условията и редът за последващ контрол; броят на партидите, които подлежат на последващ контрол; търговията с неокончателно сертифицирани семена; вносът на семена от трети страни; търговията със семена, произведени при специфични условия; семена със специфично предназначение; контролът на предлаганите на пазара семена.

Проеконаредбата е публикувана за обществена консултация на интернет страницата на Министерството на земеделието, храните и горите и на Портала за обществени консултации със срок за предложения и становища до 03.11.2021 г.