Министерството на земеделието и храните публикува Проект на тригодишната Национална програма за профилактика, надзор, контрол и ликвидиране на болестите по животните и зоонозите за периода 2016 - 2018 г.
 
Програмата включва: 1. списък на приоритетните болести по животните и зоонозите (болести общи за човека и животните), срещу които БАБХ провежда мерки за профилактика, надзор, контрол и ликвидирането им; 2. видовете и броя на животните, за които се прилагат мерките, предвидени в нея; 3. видовете мерки по т. 1, схемите за тяхното прилагане и сроковете за изпълнението им; 4. необходимите средства за нейното изпълнение. 
 
В Доклада на министър Десислава Танева се посочва, че приемането на Програмата ще доведе до изпълнение на мерките за профилактика, бързо ограничаване и ликвидиране на болестите, което от своя страна ще гарантира здравеопазването на животните, безвредността и високо качество на добиваните от тях хранителни продукти и суровини и предпазване на хората от зоонози. 
 
Българската агенция по безопасност на храните е задължена да изпълнява поетите ангажименти пред ЕК за недопускане възникването и разпространяването на заболявания и бързо ликвидиране на евентуално възникнали епизоотии по животните, посочва още Танева в доклада си.
 
Националната програма за профилактика, надзор, контрол и ликвидиране на болестите по животните и зоонозите за периода 2016-2018 г. и докладът от министъра на земеделието и храните са публикувани на интернет страницата на Министерството на земеделието и храните и на Портала за обществени консултации за срок от 14 дни.