Тази седмица, според индикативния график на Държавен фонд Земеделие, се очаква да се извършат плащания по няколко от схемите и мерките за директните плащания. 
 
Очаква се да се изплатят към земеделските стопани плащанията по Натура 2000 и Рамковата директива за водите (мярка 12). Периодът за стартиране на оторизация е от 22 до 26 февруари. Бюджетът е 25 592 129 евро (50 053 854 лева). 
 
Според графика на ДФЗ от днес до края на седмицата предстоят също Компенсаторни плащания в планински райони (НР 1), плащания по Агроекология и климат - мярка 10 (ПРСР 2014-2020), Биологично земеделие - мярка 11 (ПРСР 2014-2020), Компенсаторни плащания за други райони засегнати от други ограничения (НР 2).