До края на тази седмица се очаква Министерството на земеделието и храните да изпрати в Брюксел втората нотификация за промяна по Програмата за развитие на селските райони. След това в срок от 3 месеца от изпращане на предложението за изменение на Програмата, комисията трябва да се произнесе дали приема или отхвърля представените предложения. Това каза в отговор на депутатски въпрос земеделския министър Десислава Танева по време на Парламентарен контрол. 
 
Танева посочи, че втората нотификация за ПРСР 2014-2020 беше представена и одобрена от Комитета за наблюдение на 11 март 2016 г. Изменението включва няколко промени в подмярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства” и мярка 14 „Хуманно отношение към животните”:
[news]

За подмярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства”:
 
- Намаляване на максималния размер на допустимите разходи за един проект и за един кандидат за периода на прилагане на програмата на 1 млн. евро.
- Намаляване на максималния размер на интензитета на финансовата помощ на 60% от общия размер на допустимите за финансово подпомагане разходи.
- За колективни инвестиции, представени от признати групи или организации на производители максимум 70% от размера на одобрените разходи.
- Прецизиране на критерия за оценка, свързан с биологичното производство, като по този начин ще се представи приоритет само на сертифицирани биологични производители, а не на такива, които още са в период на преход.
- Прецизиране на критерия за оценка, насочен към проекти към Северозападния район.
- Включване на нова допустима дейност и допустими за подпомагане инвестиционни разходи, свързани с напояване и отводняване в рамките на земеделските стопанства.
- Въвеждането на нов критерий за оценка, който е насочен към устойчива заетост в съществуващи земеделски стопанства.
- Въвеждане на нов критерий за оценка, който е насочен към допълнително насърчаване на интегрирания подход при земеделски стопанства. Предоставя се предимство на проекти с инвестиции в строителство или обновяване на сгради, помещения и друга недвижима собственост, вкл. съоръжения, машини и оборудване, различно от земеделска техника, които са монтирани в тях.
 
За мярка 14 „Хуманно отношение към животните”:
 
Включване на говеда и биволи над 24 месечна възраст като възможност за подпомагане в рамките на дейността.
Осигуряване на свободна подова площ 10% над минималния стандарт за едри преживни животни.
Добавяне на възможност за целогодишно свободно боксово отглеждане в рамките на дейността.
Осигуряване на свободно отглеждане на открито на едри преживни животни.