След обнародването в Държавен вестник на измененията в Закона за подпомагане на земеделските производители, от Института за агростратегии и иновации (ИАИ) определиха промените като крачка напред за въвеждането на ред в поземлените отношения в България.

 

„Новите положения в Закона регламентират създаването на специализиран слой площи, подходящи за подпомагане, в това число създаването на слой „Постоянни затревени площи“. И още - въвеждане на забраната, свързана със зелените плащания по новата Обща селскостопанска политика (ОСП) да не се разорават постоянно затревените площи; конкретни специфики по отношение на прилагането на правилата за допустимост на земеделските земи и др.

[news]

Една от най-важните за земеделските стопани промяна е, че подпомагането за директните плащания и другите схеми и мерки, които се заявяват в общото заявление всяка година задължително ще бъде обвързано с предварителна регистрация на правното основание за ползване на земеделски земи.

 

Считаме, че новите правила ще въведат ред в поземлените отношения, предвидимост и сигурност за земеделските стопани, ще намалят застъпванията и ще облекчат процедурите в ДФЗ за тяхното разрешаване както за администрацията, така и за бенефициентите, получаващи подпомагане на площ“, заявява Светлана Боянова.

 

От ИАИ коментират в становището си изискването за правно основание за ползване на земеделска земя. „В Закона правилно е пренесен текста на чл. 2а от от Наредба 5 от 27.02.2009 г. за условията и реда за подаване на заявления по схеми и мерки за директни плащания, тъй като това е материя, която следва да бъде уредена законово – определянето кой е ползвател на земеделска площ и документите, с които се доказва правното основание за ползване.

 

Що се касае до условието за периода, в който земеделските стопани ще регистрират правните си основания за ползване в общинските служби по земеделие по местонахождение на имотите – в срок от 1 октомври до 15 февруари на следващата година, то ние го намираме за целесъобразен, особено като се има предвид времето, в което следва да се изготвят споразуменията за масиви или служебните разпределения при непостигане на споразумение за масиви в съответното землище съгласно чл. 37в от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи.

 

И в резултат на тези промени, в Закона няма да бъдат допустими за предоставяне на субсидия тези площи, за стопанисването на които не е регистрирано правно основание на ползване, както и тези, за които не е изплатена вноската по чл. 37в, ал. 7 от Закона за собствеността и ползуването на земеделските земи. Ние определяме това като стъпка в правилната посока за подготовка на прилагането на правилата на новата ОСП – активен фермер и всички нови директни плащания на площ (зелени плащания, преразпределително плащане, плащане за млади стопани, плащане за дребни земеделски производители и т.н.)“, изтъкват от ИАИ.

 

Според тях са важно и детайлите по прилагането на новите разпоредби да бъдат внимателно разписани в наредбата, предвидена в чл. 41, ал. 5 от Закона. Като важен елемент посочват своевременното създаване на специализирания софтуер, за да бъдат информирани земеделските стопани, да бъдат обучени служителите в общинските служби по земеделие и те да оказват адекватно съдействие на земеделските стопани.

 

Много е важно новият софтуер да бъде съобразен и с информационните продукти, които спомагат за изготвяне на споразуменията по чл. 37в от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, с оглед максимално облекчаване на земеделските стопани и поощряване на постигането на споразумения за ползване по масиви за землищата на страната.

 

„Предвижда се новите правила да влязат в сила от 1 януари 2015 година и поради това добрата информираност преди следващата кампания през 2015 година ще бъде ключова, за да не се окажем в състоянието на намаляване на площите за подпомагане. Защото това би довело до невъзможност да се усвоят средствата по линия на схемите и мерките за директни плащания на площ, включително и по мерките на ПРСР, свързани с плащане на площ.

 

 

© 2014 Всички права запазени. Позоваването на Фермер.БГ е задължително!