Категоричната подкрепа на Министерството на земеделието и храните (МЗХ) за целенасочено финансиране за развитие на малките земеделски стопанства заяви доц. Светлана Александрова, и.д. директор на дирекция „Развитие на селските райони“ в МЗХ, по време на публично обсъждане на Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) 2014-2020 г.

 

Доц. Александрова изнесе кратка статистика за намаляващия брой на земеделските стопанства в България. „Значението на малките земеделски стопанства е голямо. Ние смятаме, че това изисква провеждане на специална политика и целенасочена подкрепа през новия програмен период за тези малки стопанства чрез разработване и прилагане на тематична подпрограма“, аргументира позицията на МЗХ доц. Александрова.

 

Тя припомни, че в проекта на Регламент относно подпомагане на развитие на селските райони за мярка „Инвестиции в материални активи“ за разлика от младите фермери за малките стопанства не са предвидени специални и по-високи ставки на помощта по мярката. „Много от малките стопанства в България са на ниско технологично равнище и за да повишат своята конкурентоспособност е необходимо да инвестират в дълготрайни активи. Те, обаче, не разполагат с достатъчен финансов ресурс, а и трудно биха получили финансиране от банките“, обобщи доц. Александрова.

 

По думите й, включването в ПРСР 2014-2020 г. на специална тематична подпрограма за малките стопанства, в която да бъде предвидена и мярка „Инвестиции в материални активи“, би дало възможност да бъдат повишени с 10% ставките на помощта за дребните стопани. „Това, съчетано с целенасочена помощ, би им дало много по-голяма възможност да модернизират своите стопанства и да повиши тяхната конкурентоспособност и устойчивост“, категорична е доц. Александрова.

 

Фермер.БГ припомня, че бенефициенти по тематичната подпрограма за развитие на малките земеделски стопанства са фермери, отговарящи на националната дефиниция за малко стопанство.

 

Критериите са три:

► икономически размер на стопанството от 2 000 до 7 999 евро, измерен в стандартен производствен обем (СПО)
► размер на използваната земеделска площ (ИЗП) – до 10 хектара
► регистрация като земеделски производител, съгласно Закона за подпомагане на земеделските производители.

 

Ден преди публичното обсъждане на ПРСР 2014-2020 г. от Националното сдружение на малките семейни ферми и прерабователи (НСМСФП) съобщиха, че е постигнат по-висок бюджет по подмярката. За тематичната подпрограма за малките стопанства е бил предвиден бюджет в размер на 82 174 000 лв., след последните засега корекции е защитен бюджет от 89 925 000 лв.

 

 

© 2014 Всички права запазени. Позоваването на Фермер.БГ е задължително!