Направлението „Поддържане на местообитанията на зимуващите видове гъски и ливаден блатар в обработваеми земи с орнитологично значение“ по  мярка 10 на ПРСР 2014-2020 трябва да се прилага. Това се посочва в становища на Националната асоциация на зърнопроизводителите (НАЗ). 
[news]
Ето какви са аргументите на зърнопроизводителите за прилагане на направлението:
 
Поддържането на местообитанията на зимуващите гъски и ливадния блатар не е нововъведение в Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г. Тези дейности бяха обхванати и в направлението "Поддържане на местообитанията на защитени видове в обработваеми земи, разположени в орнитологични важни места" от ПРСР 2007-2013 г. В допълнение, за дейността засяване и отглеждане на есенни зърнено-житни култури в местообитания на зимуващи видове гъски ставката за компенсаторното плащане в ПРСР 2007-2013 г. е била два пъти по-висока в сравнение със същата ставка в ПРСР 2014-2020 г.;
 
Безспорен и вече доказан е агроекологичният ефект на направлението за опазването на дивите птици с местообитания в обработваеми земи с орнитологично значение. Специализираният слой на местообитанията на дивите птици по направлението „Поддържане на местообитанията на зимуващите видове гъски и ливадния блатар в обработваеми земи с орнитологично значение” се изготвя от експерти еколози и орнитолози от Българско дружество за защита на птиците от 2012 г.,  като обхватът на слоя не е променян;
 
Плащанията по направлението „Поддържане на местообитанията на зимуващите видове гъски и ливадния блатар в обработваеми земи с орнитологично значение” са компенсаторни плащания и бенефициентите по мярката са задължени да спазват определени практики, свързани с допълнителни разходи за изпълнението им. Задължителните изисквания по направлението са аналогични на изискванията на направлението "Поддържане на местообитанията на защитени видове в обработваеми земи, разположени в орнитологични важни места" от ПРСР 2007-2013 г.;
 
Поради облекчения административен режим за заявяване на площи за подпомагане по направлението, земеделските производители имат възможност да кандидатстват самостоятелно за подкрепа, без да е необходимо да ползват консултантски услуги и да губят част от компенсаторните си плащания за комисионни и други такси.
 
 

 

© 2015 Всички права запазени. Позоваването на Фермер.БГ е задължително!